MBL-förhandlingar

Vi hade MBL förhandlingar mellan 22 Augusti – 17 Oktober, på dessa sidor visar vi några huvudpunkter

 

Företaget har hemligstämplat alla kalkyldetaljer och siffror samt de fakta som tagits
upp i förhandlingarna.

För att ge alla våra medlemmar information om varför man tagit detta beslut så har vi
försökt att på dessa webbsidor förklara vad som ligger bakom deras beslut.

Vi har tillverkat dessa sidor på ett sådant sätt att vi inte bryter mot den munkavle som
företaget lagt på oss.

Vi kan inte bli annat än besvikna över hur ett företag kan agera på ett sådant sätt
som man har gjort. där man satt nationella intressen före koncernens

 

Tillverkade en kalkyl
Inom företaget konstruerade man en kalkyl, som var en matematisk bild över världsmarknaden och hur företagets tänkta variabler skall se ut från 2002 och 15 år framåt

I kalkylen försökte man på alla sätt att göra Degerfors alternativet så dyrt som möjligt. och därför stoppade man in olika egna antaganden i beräkningarna.

Bakom dessa antaganden så var det häpnadsväckande att det fanns det inga analyser utan det som rättfärdigade att dessa antaganden var rätt, var att olika personer säger att det är på det sättet.

Det var mycket tveksamma antaganden kring de olika huvudvariablerna, och att väsentlig information fanns inte med i kalkylen som vi visar nu på dessa sidor.

 

Ett Base Case
Grunden i företagets kalkyl var att man utgick från att all verksamhet är oförändrad i de 4 stålverken under 10 år, även fast SMACC inte har något stål att tillverka, eftersom Tornio tar över deras ståltillverkning, och detta kallar man då för ett Base case. 

I kalkylmodellen jämförs då inte en förändring som uppstår med hur situationen är idag, utan med hur det skulle antas se ut det år som förändringen görs.  Varje år jämförs alla variablerna i respektive alternativ 

Det innebär att man jämför inte alternativet Degerfors mot alternativet SMACC
Utan hur bra eller dåliga de är i förhållande till det tänkta Base Case

Det får bl.a som konsekvens att Degerfors jämförs med ett Stålverk i England som har en bemanning på  3-skift men ingen tillverkning av stål . (anmärkningsvärt)

 

Genom att alla olika variabler i kalkylmodellen är relaterade till detta Base Case blir värdet satt efter hur bra eller dåliga de är i förhållande till denna helt hypotetisk och orealistisk situation.

Skrot / Transport frågan

När man tog fram Degerfors alternativet visade det sig att det var det mycket stora vinster för koncernen på transportkostnader ,eftersom man då inte längre behövde transportera stål över Nordsjön fram och tillbaka igen, varje enhet blev självförsörjda på stål. 

När denna situation slog så hårt mot det Engelska alternativet dök det plötsligt upp en ny parameter i utredningen och det var:
att lägger man ned det Engelska stålverket, då skall Degerfors ta allt sitt skrot från England.

Antagandet byggde på att allt skrot som SMACC idag använder skall tas om hand av Degerfors och man lade in vad det kostar att transportera allt skrot från England till Degerfors. Det intressanta är att Degerfors idag inte tar skrot från England på grund av att det är för dyrt och har höga transportkostnader.
Företaget kunde inte presentera någon analys över denna del ,det behövdes inte var svaret.

 

Stålmarknaden fungerar på det sättet att varje stålverk handlar skrot så nära det egna produktionen som det går. Detta torde även bli fallet i framtiden, dvs. det kommer troligtvis att bli en förändring av inköpsstrukturen på den europeiska skrotmarknaden som en konsekvens av att ett stort verk läggs, som gör att konsekvenserna för skrothanteringen inte kommer att påverkas på det sätt som antagits.Hade SMACC legat t.ex. i södra Spanien hade det varit mer uppenbart att skrotet inte skulle öronmärkas och transporteras till Degerfors. Men utredningen fastslog att allt skrot i England skall till Degerfors därför blev kalkylbilden denna i stället

 

Detta är anmärkningsvärt att det inte är kostnadseffektivt  att gå mot en integrerad produktionsstruktur och slippa interntransporter av halvfabrikat i form av slabs och billets. Det är enligt dessa antaganden bättre att  behålla en splittrad struktur med stora interntransporter av halvfabrikat på grund av att transporterna blir blilligare.

Investeringar
I Mars 2001 presenterade koncernledningen att man har avsikten att lägga ned Degerfors och att överföra produktionen till SMACC i Sheffield. Eftersom SMACC blir tomt på stål på grund av att Torneå byggs ut så är det lika bra att flytta verksamheten till England. Det fanns då endast ett alternativ som koncernledningen fick ta ställning till. nämligen satsa på SMACC vilket skulle kosta ca 220 miljoner. Degerfors enheten fick till slut i uppdrag att visa vilken investerings summa det var att bygga upp Degerfors till samma nivå  och på styrelsen i Juni presenterades de 2 alternativen bredvid varandra

Investering i Smacc =  220 milj    och   Investering i Degerfors = 240 milj

Men cheferna för utredningen påtalade att plötsligt skall koncernen öka sin volymer mycket mer och därför så gjordes det en ny utredning som skall ta hänsyn till den tänkta marknadsexpansionen på volym inom koncernen , vilket innebär att då måste man bygga upp kapaciteten ännu mera. Det gör att plötsligt kommer en miljardinvestering in i kalkylen på orten Avesta som en följd av volymtillväxt. 

Det innebar att man presenterade följande bild för styrelsen samt för Rosengren mmBilden visar att man måste bygga ut i Degerfors ännu mera (grönt) samt att man på sikt även måste bygga ut Avesta stålverk,  och sammantaget blev det då bäst att bygga  att satsa på Smacc,

Investeringen i Avesta skulle i Degerfors alternativet vara 2005 och i Smacc alternativet 3 år senare.

Då visar bilden att det bästa investeringsalternativet är att lägga ned Degerfors.

I MBL förhandlingarna påvisades att företaget ”glömt”,delar som ändrade den bilden.Det var att om man stänger stålverket i England så kunde man flytta den utrustningen till Avesta och då minska den investeringen ,alternativt sälja stålverket

Vidare ville man inte ta med markvärdet för det Engelska stålverket SMACC ,och den är mycket värdefullt.

Sedan gjorde man sk finska avrundningar i investeringen för Degerfors vilket innebar att investeringssumman var för hög.

I MBL förhandlingarna kom det då fram att bilden istället skulle bli denna, bilden visar att det bästa investeringsalternativet var att lägga ned det Engelska stålverket SMACC

 

Den mest avgörande frågan är att investeringen i Avesta för 1 miljard skall ligga Degerfors till last, det är ju en egen investering.  Men här blev att investering i Degerfors på 240 miljoner fick värdet 1,24 miljarder

Volymer
En avgörande del i kalkylen var att man plötsligt lade in en kraftig expansion på volymuppgång inom koncernen , vilket blir avgörande när investering i Avestas stålverk skall ske.( investering i miljardklassen)

Tillväxten för Rostfritt stål över en konjunkturcykel är ca 4- 5 % , men vad koncernen räknade på för att få in investeringen i Avesta som då stjälper Degerfors alternativet är betydande. Någon marknadsanalys kunde företaget ej ta fram som visar på realismen i tillväxten.

Eftersom vi inte är tillåtna att visa hur hög expansionsdelen är har vi konstruerat nedanstående bild för att visa hur detta slår.

Det innebär att om koncernen skulle följa den normala tillväxten (röd linje) så skulle investeringen i Avesta inte komma med i kalkylen ,vilket skulle innebära att Degerfors alternativet skulle vara outstanding, och även om man tog medelvärdet av den blå och den röda så skulle Degerfors alternativet i kalkylen vara bättre.

Man skall observera att Koncernen informerade den 19 Oktober bara 2 dagar efter den avslutande MBL förhandlingen att man nu räknar ned volymerna med närmare 20 %.

 

Besparingen av att lägga ned
När man skall lägga ned ett stålverk blir det inbesparingar av att stänga ett verk. I de presentationer man haft både till styrelse och till Industriministern redovisades det en sak , men i kalkylen var det en annan bild

Officiellt såg inbesparingarna ut på enligt bilden och de var tämligen likartade;
Det skilde ett tiotal miljoner mellan de 2 alternativen man skulle tjäna lite mera på att lägga ned det Engelska stålverket SMACC ur besparingssynpunkt.

Skillnaden på denna besparingen räknades i kalkylen under 10 års tid och den var till Degerfors fördel.

 

Men i den konstruerade kalkylen skall man se om det är någon besparing jämfört med base case.  Eftersom SMACC har gått ner i skift, som beror på överkapaciteten i koncernen, då blir besparingseffekten betydligt lägre . Först år 2007 tillskrivs Degerforsalternativet besparingseffekten enligt bilden ovan

I det underlag som Engelsmännen tagit fram har det varit helårsberäkningar utom i ett fall och det är tidpunkten när Degerfors kan läggas ned. Genom att man antagit att nedläggningen sker sommaren 2003 i Degerforsfallet har man tillgodoräknat sig den fasta kostnaden för andra halvåret, vilket innebär över xxx milj kr till Degerfors nackdel (tresiffrigt)

Det gör att med detta trixandet i kalkylen av både tidpunkter och nedläggningsbesparingar fick inte Degerfors alternativet räkna någon nedläggningsbesparing enligt bilden ovan förrän tidigast år 2007  I kalkylen blev

Varför ?
Varför tog man detta beslut och varför agerade den finska ledningen som den gjorde..

Vår bild är denna.
Vi har i koncernfacket fått höra under lång tid av vår tidigare engelska koncernchef Stuart Pettifour att vi i Sverige skall ha klart för oss att  ”SMACC kan inte läggas ned”  och att det måste vi svenskar verkligen förstå.

När fusionsarbetet startades upp var en självklar bild att det Engelska stålverket skulle läggas ned och under sommaren 2000 såg det ut som att det blir ingen fusion, och förhandlingarna lades i princip ned.

Helt plötsligt blev man överens och vad den utlösande orsaken var kom aldrig fram. men plötsligt var det mycket stora investeringar i Tornio.
Vi tror att det då gjordes upp att man skulle göra ett byte mellan England och Finland i produktionsanläggningar

Vi märkte att något var på gång redan 1 vecka efter att man återupptagit förhandlingarna eftersom den Svenska chefen för Långa produkter fick en plötslig förtidspension, och han fick lämna över verksamheten till en Engelsman som hade mycket liten erfarenhet av produktområdet.

Under utredningsarbetet försvann sedan både den Svenska utredningschefen och chefen för Degerfors Stainless.

Hela utredningsarbetet bedrevs sedan av engelsmän från SMACC , det fanns dock en Finsk chef som skulle leda utredningarna ,det var penibelt att se vilken liten kunskap han hade. Han var aldrig insatt och så fort det var olika frågor så var allt rätt och allt som svenskar sa var fel, fast man kunde påvisa felen.

I alla MBL förhandlingar fanns det inga finnar med ,förutom första gången , men eftersom han var svarslös hela tiden valde han att inte längre var med .Den högsta ansvariga chefen som var finsk har ingen sett facklig sett.

Vår tro är att orsaken till att Finnarna så oreserverat gjorde allt som engelsmännen sa ,var att finnarna gick med på att stödja räddingen av den Engelska rostfria stålindustrin om Engelsmännen stödjer den stora utbyggnaden i Tornio. och detta gjordes upp före fusionen.

För att genomföra detta så gjorde de en kalkyl som de aldrig trodde skulle synas. Tack vare ett stort massmediapådrag så lyckades vi syna deras kort, och det är bara att beklaga hur olika ägare i ett företag kan bedriva nationell politik.

Eller som en hög chef ”skrattande” sa när han trodde att ingen hörde honom ” Det var som att ta godis från ett barn”