Ledighetsregler

  Bilaga  
  Ledighetsregler

  Här kan du få svar om vilka rättigheter du har vid ledighet

  • Vad säger Lagar och avtal om din ledighet
  • Hur lång tid kan du få Ledighet
  • Vad är det för Kvalifikations krav för ledigheten
  • När skall du anmälan om ledighet
  • När skall du Anmäla om ledighet återgång i arbete
  • Kan du få Ersättning från arbetsgivaren

  Du kan till vänster se de olika ledigheterna du kan ha och då får du fram svaren enligt ovan

  Vad säger reglerna vid olika ledigheter

   

  Söka arbete under
  uppsägningstid

   

  Lag och avtal 14 § Lagen om anställningsskydd
  Ledighetens längd Skälig ledighet
  Kvalifikations krav Uppsagd
  Anmälan om ledighet Regler saknas
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Regler saknas
  Ersättning från arbetsgivaren Ja, 14 § LAS

   

  Permission

   

  Lag och avtal SMA § 14 mom 1
  Ledighetens längd Högst en dag.  Vid nära anhörigs begravning även nödvändiga resdagar, högst två
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet I så god tid som  möjligt
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Regler saknas
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Ja, SMA § 14 mom 1

   

  Kommunalt
  Uppdrag

   

  Lag och avtal 4 kap 11 § Kommunallagen
  Ledighetens längd Den ledighet som behövs för uppdraget
  Kvalifikations krav Ledamot eller ersättare i fullmäktige nämnder fullmäktigeberedningar, revisorer eller revisorsersättare
  Anmälan om ledighet Regler saknas
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Regler saknas
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

   

  Riksdags
  Uppdrag

   

  Lag och avtal 4 kap 10 § Regeringsformen
  Ledighetens längd Den ledighet  som behövs för uppdraget
  Kvalifikations krav Riksdagsledamot  eller ersättare
  Anmälan om ledighet Regler saknas
  Anmälan om ledighet  återgång i arbete Regler saknas
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

  Föreningsuppdrag inom
  Skolan
  Ledighetsregler

   

  Lag och avtal Lagen om rätt till ledighet för vissa
  föreningsuppdrag i skolan mm
  Ledighetens längd Den tid som behövs för uppdraget dock
  högst 90 timmar/ år för heltidsarbetande
  Kvalifikations krav Tillhöra förening som utsett arbetstagaren att fullgöra föreningsuppdrag inom skolan
  Anmälan om ledighet Minst två veckor i förväg
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Regler saknas
  Ersättning från arbetsgivaren Nej

   

  Fackliga Studier

   

  Lag och avtal Studieledighetslagen
  Ledighetens längd Den tid som behövs
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet I så god tid som möjligt Arbetsgivaren har
  rätt att skjuta på ledigheten i två veckor
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Två  veckor om arbetstagaren avbryter ledigheten inom ett år. Därefter en månad
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

  Fackliga Studier för facklig förtroendeman

   

  Lag och avtal Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
  Ledighetens längd Rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget.
  Ledigheten får dock icke ha större omfattning än som är
  skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen.
  Ledigheten får icke förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång.
  Kvalifikations krav Utsedd av den fackliga organisationen till facklig förtroendeman och arbetsgivaren underrättats härom
  Anmälan om ledighet Ledighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Inga regler, se dock angående anmälan
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Ja vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens egen arbetsplats ska den fackliga förtroendemannen ha rätt till bibehållna anställningsförmåner.
  Övrigt nej

   

   

  Övriga Studier

   

  Lag och avtal Studieledighetslagen
  Ledighetens längd Den tid som behövs
  Kvalifikations krav Anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt
  tolv månader under de senaste två åren
  Anmälan om ledighet I så god tid som möjligt. Arbetsgivaren har rätt att skjuta på ledigheten i två veckor om ledigheten ska pågå högst en vecka och i sex månader för längre ledighet
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Två veckor om arbetstagaren avbryter ledigheten inom
  ett år. Därefter en månad.
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

  Svenskundervisning

   

  Lag och avtal Lagen om rätt till ledighet för svenskundervisning
  för invandrare
  Ledighetens längd
  1. Enligt överenskommelse mellan fack, arbetsgivare
   och kommun.
  2. Hel ledighet i samband med heltidsstudier.
  3. Förkortning av arbetstiden till hälften i samband
   med deltidsstudier.
  Kvalifikations krav Antagen till svensk undervisning för invandrare enligt
  kap 22 skollagen
  Anmälan om ledighet Minst en månad i förväg
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Snarast möjligt men arbetsgivaren är inte skyldig att
  låta arbetstagaren återgå i arbete tidigare än två veckor från att underrättelse har lämnats om att arbetstagaren vill avbryta ledigheten
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

  Vård av närstående

   

  Lag och avtal Lagen om  ersättning och ledighet för närståendevård
  Ledighetens längd 1. Hel ledighet då han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap socialförsäkringsbalken
  2. Förkortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär halv eller fjärdedels ersättning
  Kvalifikations krav Uppbär ersättning från försäkringskassan för att vårda närstående
  Anmälan om ledighet Snarast möjligt
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Anges i samband med anmälan om ledighet om så kan ske
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej
  Föräldraledighet

  a) Ledighet med graviditetspenning (vilket förutsätter att arbetstagaren har begärt men det inte varit möjligt att omplacera denne till annat arbete.

  Lag och avtal Föräldraledighetslagen §§ 18-21
  SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)
  Ledighetens längd 1. Hela graviditeten om kvinnan har ett arbete som enligt föreskrift från Arbetsmiljöverket inte får utföras av gravida, eller
  2. fr o m 60:e dagen före beräknad nedkomst om hon inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet 1. Anmälan om omplacering så snart det kan ske
  2. Anmälan om omplacering minst en månad
  Anmälan om ledighet återgång i arbete Regler saknas
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Ja, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10
  (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

   

  Föräldraledighet
  b) Ledighet kvinnlig arbetstagare barns födelse

   

  Lag och avtal Föräldraledighetslagen § 4
  SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)
  Ledighetens längd Sju veckor före barnets beräknade födelse och sju veckor efter barnets födelse
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet Minst två månader i förväg
  Anmälan om ledighet återgång i arbete En månad i förväg om arbetstagaren avbryter
  ledighet som varit avsedd att pågå längre än
  en månad
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Ja, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014

   

  Föräldraledighet
  c) Ledighet för manlig arbetstagare i samband med barnsfödelse

   

  Lag och avtal Föräldraledighetslagen § 8
  Ledighetens längd 10 dagar i samband med barns födelse
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet En vecka i förväg
  Anmälan om ledighet
  återgång i arbete
  Ersättning från arbetsgivaren Ja, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

   

  Föräldraledighet
  d) Ledighet med föräldrapenning med anledning av barns födelse eller adoption

   

  Lag och avtal Föräldraledighetslagen
  Ledighetens längd 450 dagar. Moder har rätt till ledighet från 60:e dagen från beräknad nedkomst.
  Tas ut innan barnet fyllt 8 år eller slutat första skolåret om detta är senare
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet Två månader i förväg
  Anmälan om ledighet återgång i arbete En månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
  Ersättning från arbetsgivaren Ja, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

   

  Föräldraledighet
  e) Hel ledighet (oberoende av om föräldrapenning utges)

   

  Lag och avtal Föräldraledighetslagen
  Ledighetens längd 18 månader från barnets födelse eller vid adoption från det arbetstagaren fått barnet i sin vård
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet Två månader i förväg
  Anmälan om ledighet återgång i arbete En månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Ja, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

   

   

   

  Föräldraledighet
  f) Delledighet med föräldrapenning (under tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid i motsvarande mån)

   

  Lag och avtal Föräldraledighetslagen
  Ledighetens längd Till barnet har fyllt 12 år eller slutat femte skolåret om detta är senare
  Kvalifikations krav Föräldrapenning utges
  Anmälan om ledighet Två månader i förväg
  Anmälan om ledighet återgång i arbete En månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Ja, i viss mån,s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

   

  Föräldraledighet
  g) Delledighet utan föräldrapenning (rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn)

   

  Lag och avtal Föräldraledighetslagen
  Ledighetens längd Till barnet har fyllt 8 år eller slutat första skolåret om detta är senare
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet Två månader i förväg
  Anmälan om ledighet återgång i arbete En månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

   

  Föräldraledighet
  h) Ledighet med tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn

   

  Lag och avtal Föräldraledighetslagen   SMA §14 mom 3
  Ledighetens längd 60- 120 dagar per barn och år tills barnet fyllt 12 år, vissa fall 16 år
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet Snarast
  Anmälan om ledighet återgång i arbete En månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

  Ledighet av trängande familjeskäl som har samband
  med sjukdom eller olycksfall

   

  Lag och avtal Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
  Ledighetens längd Så länge arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut påkallad
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet Regler saknas
  Anmälan om ledighet
  återgång i arbete
  Regler saknas
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

  Ledighet av trängande familjeskäl som har samband
  med sjukdom eller olycksfall

   

  Lag och avtal Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
  Ledighetens längd Så länge arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut påkallad
  Kvalifikations krav Inga
  Anmälan om ledighet Regler saknas
  Anmälan om ledighet
  återgång i arbete
  Regler saknas
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

  Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

   

  Lag och avtal Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
  Ledighetens längd Max 6 månader
  Kvalifikations krav Anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månader eller sammanlagt 12 månader de senaste 2 åren.
  Ledigheten får inte medföra väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.
  Anmälan om ledighet Minst 3 månader före ledighetens början
  Anmälan om ledighet
  återgång i arbete
  Så snart som möjligt Arbetsgivaren kan skjuta på återgången högst 1 månad
  Ersättning från
  arbetsgivaren
  Nej

   

  JBK lathund
  ledighet infaller vid dessa helger och skiftgångar

  Det överenskomna schemat utgör ordinarie arbetstid.
  Om ledighet då infaller på tid som även annars skulle varit ledig, exempelvis infallande helgdag måndag – fredag, berättigar detta således inte till någon ytterligare kompensation.