Ledighetsregler

 

Här kan du få svar om vilka rättigheter du har vid ledighet

 • Vad säger Lagar och avtal om din ledighet
 • Hur lång tid kan du få Ledighet
 • Vad är det för Kvalifikations krav för ledigheten
 • När skall du anmälan om ledighet
 • När skall du Anmäla om ledighet återgång i arbete
 • Kan du få Ersättning från arbetsgivaren

Du kan till vänster se de olika ledigheterna du kan ha och då får du fram svaren enligt ovan

Vad säger reglerna vid olika ledigheter

 

Söka arbete under
uppsägningstid

 

Lag och avtal14 § Lagen om anställningsskydd
Ledighetens längdSkälig ledighet
Kvalifikations kravUppsagd
Anmälan om ledighetRegler saknas
Anmälan om ledighet återgång i arbeteRegler saknas
Ersättning från arbetsgivarenJa, 14 § LAS

 

Permission

 

Lag och avtalSMA § 14 mom 1
Ledighetens längdHögst en dag.  Vid nära anhörigs begravning även nödvändiga resdagar, högst två
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetI så god tid som  möjligt
Anmälan om ledighet återgång i arbeteRegler saknas
Ersättning från
arbetsgivaren
Ja, SMA § 14 mom 1

 

Kommunalt
Uppdrag

 

Lag och avtal4 kap 11 § Kommunallagen
Ledighetens längdDen ledighet som behövs för uppdraget
Kvalifikations kravLedamot eller ersättare i fullmäktige nämnder fullmäktigeberedningar, revisorer eller revisorsersättare
Anmälan om ledighetRegler saknas
Anmälan om ledighet återgång i arbeteRegler saknas
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

 

Riksdags
Uppdrag

 

Lag och avtal4 kap 10 § Regeringsformen
Ledighetens längdDen ledighet  som behövs för uppdraget
Kvalifikations kravRiksdagsledamot  eller ersättare
Anmälan om ledighetRegler saknas
Anmälan om ledighet  återgång i arbeteRegler saknas
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

Föreningsuppdrag inom
Skolan Ledighetsregler

 

Lag och avtalLagen om rätt till ledighet för vissa
föreningsuppdrag i skolan mm
Ledighetens längdDen tid som behövs för uppdraget dock
högst 90 timmar/ år för heltidsarbetande
Kvalifikations kravTillhöra förening som utsett arbetstagaren att fullgöra föreningsuppdrag inom skolan
Anmälan om ledighetMinst två veckor i förväg
Anmälan om ledighet återgång i arbeteRegler saknas
Ersättning från arbetsgivarenNej

 

Fackliga Studier

 

Lag och avtalStudieledighetslagen
Ledighetens längdDen tid som behövs
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetI så god tid som möjligt Arbetsgivaren har
rätt att skjuta på ledigheten i två veckor
Anmälan om ledighet återgång i arbeteTvå  veckor om arbetstagaren avbryter ledigheten inom ett år. Därefter en månad
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

Fackliga Studier för facklig förtroendeman

 

Lag och avtalLagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Ledighetens längdRätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget.
Ledigheten får dock icke ha större omfattning än som är
skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen.
Ledigheten får icke förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång.
Kvalifikations kravUtsedd av den fackliga organisationen till facklig förtroendeman och arbetsgivaren underrättats härom
Anmälan om ledighetLedighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen
Anmälan om ledighet återgång i arbeteInga regler, se dock angående anmälan
Ersättning från
arbetsgivaren
Ja vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens egen arbetsplats ska den fackliga förtroendemannen ha rätt till bibehållna anställningsförmåner.
Övrigt nej

 

 

Övriga Studier

 

Lag och avtalStudieledighetslagen
Ledighetens längdDen tid som behövs
Kvalifikations kravAnställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt
tolv månader under de senaste två åren
Anmälan om ledighetI så god tid som möjligt. Arbetsgivaren har rätt att skjuta på ledigheten i två veckor om ledigheten ska pågå högst en vecka och i sex månader för längre ledighet
Anmälan om ledighet återgång i arbeteTvå veckor om arbetstagaren avbryter ledigheten inom
ett år. Därefter en månad.
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

Svenskundervisning

 

Lag och avtalLagen om rätt till ledighet för svenskundervisning
för invandrare
Ledighetens längd
 1. Enligt överenskommelse mellan fack, arbetsgivare
  och kommun.
 2. Hel ledighet i samband med heltidsstudier.
 3. Förkortning av arbetstiden till hälften i samband
  med deltidsstudier.
Kvalifikations kravAntagen till svensk undervisning för invandrare enligt
kap 22 skollagen
Anmälan om ledighetMinst en månad i förväg
Anmälan om ledighet återgång i arbeteSnarast möjligt men arbetsgivaren är inte skyldig att
låta arbetstagaren återgå i arbete tidigare än två veckor från att underrättelse har lämnats om att arbetstagaren vill avbryta ledigheten
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

Vård av närstående

 

Lag och avtalLagen om  ersättning och ledighet för närståendevård
Ledighetens längd1. Hel ledighet då han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap socialförsäkringsbalken
2. Förkortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär halv eller fjärdedels ersättning
Kvalifikations kravUppbär ersättning från försäkringskassan för att vårda närstående
Anmälan om ledighetSnarast möjligt
Anmälan om ledighet återgång i arbeteAnges i samband med anmälan om ledighet om så kan ske
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej
Föräldraledighet

a) Ledighet med graviditetspenning (vilket förutsätter att arbetstagaren har begärt men det inte varit möjligt att omplacera denne till annat arbete.

Lag och avtalFöräldraledighetslagen §§ 18-21
SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)
Ledighetens längd1. Hela graviditeten om kvinnan har ett arbete som enligt föreskrift från Arbetsmiljöverket inte får utföras av gravida, eller
2. fr o m 60:e dagen före beräknad nedkomst om hon inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighet1. Anmälan om omplacering så snart det kan ske
2. Anmälan om omplacering minst en månad
Anmälan om ledighet återgång i arbeteRegler saknas
Ersättning från
arbetsgivaren
Ja, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10
(upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

 

Föräldraledighet
b) Ledighet kvinnlig arbetstagare barns födelse

 

Lag och avtalFöräldraledighetslagen § 4
SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)
Ledighetens längdSju veckor före barnets beräknade födelse och sju veckor efter barnets födelse
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetMinst två månader i förväg
Anmälan om ledighet återgång i arbeteEn månad i förväg om arbetstagaren avbryter
ledighet som varit avsedd att pågå längre än
en månad
Ersättning från
arbetsgivaren
Ja, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014

 

Föräldraledighet
c) Ledighet för manlig arbetstagare i samband med barnsfödelse

 

Lag och avtalFöräldraledighetslagen § 8
Ledighetens längd10 dagar i samband med barns födelse
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetEn vecka i förväg
Anmälan om ledighet
återgång i arbete
 
Ersättning från arbetsgivarenJa, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

 

Föräldraledighet
d) Ledighet med föräldrapenning med anledning av barns födelse eller adoption

 

Lag och avtalFöräldraledighetslagen
Ledighetens längd450 dagar. Moder har rätt till ledighet från 60:e dagen från beräknad nedkomst.
Tas ut innan barnet fyllt 8 år eller slutat första skolåret om detta är senare
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetTvå månader i förväg
Anmälan om ledighet återgång i arbeteEn månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
Ersättning från arbetsgivarenJa, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

 

Föräldraledighet
e) Hel ledighet (oberoende av om föräldrapenning utges)

 

Lag och avtalFöräldraledighetslagen
Ledighetens längd18 månader från barnets födelse eller vid adoption från det arbetstagaren fått barnet i sin vård
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetTvå månader i förväg
Anmälan om ledighet återgång i arbeteEn månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
Ersättning från
arbetsgivaren
Ja, i viss mån, s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

 

 

 

Föräldraledighet
f) Delledighet med föräldrapenning (under tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid i motsvarande mån)

 

Lag och avtalFöräldraledighetslagen
Ledighetens längdTill barnet har fyllt 12 år eller slutat femte skolåret om detta är senare
Kvalifikations kravFöräldrapenning utges
Anmälan om ledighetTvå månader i förväg
Anmälan om ledighet återgång i arbeteEn månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
Ersättning från
arbetsgivaren
Ja, i viss mån,s k föräldralön, SMA § 13 mom 10 (upphör att gälla fr o m 1 januari 2014)

 

Föräldraledighet
g) Delledighet utan föräldrapenning (rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn)

 

Lag och avtalFöräldraledighetslagen
Ledighetens längdTill barnet har fyllt 8 år eller slutat första skolåret om detta är senare
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetTvå månader i förväg
Anmälan om ledighet återgång i arbeteEn månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

 

Föräldraledighet
h) Ledighet med tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn

 

Lag och avtalFöräldraledighetslagen   SMA §14 mom 3
Ledighetens längd60- 120 dagar per barn och år tills barnet fyllt 12 år, vissa fall 16 år
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetSnarast
Anmälan om ledighet återgång i arbeteEn månad i förväg om arbetstagaren avbryter ledigheten som varit avsedd att pågå längre tid än en månad
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

Ledighet av trängande familjeskäl som har samband
med sjukdom eller olycksfall

 

Lag och avtalLagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Ledighetens längdSå länge arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut påkallad
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetRegler saknas
Anmälan om ledighet
återgång i arbete
Regler saknas
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

Ledighet av trängande familjeskäl som har samband
med sjukdom eller olycksfall

 

Lag och avtalLagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Ledighetens längdSå länge arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut påkallad
Kvalifikations kravInga
Anmälan om ledighetRegler saknas
Anmälan om ledighet
återgång i arbete
Regler saknas
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

 

Lag och avtalLagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Ledighetens längdMax 6 månader
Kvalifikations kravAnställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månader eller sammanlagt 12 månader de senaste 2 åren.
Ledigheten får inte medföra väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.
Anmälan om ledighetMinst 3 månader före ledighetens början
Anmälan om ledighet
återgång i arbete
Så snart som möjligt Arbetsgivaren kan skjuta på återgången högst 1 månad
Ersättning från
arbetsgivaren
Nej

 

JBK lathund
ledighet infaller vid dessa helger och skiftgångar

JBK lathund
ledighet infaller vid dessa helger och skiftgångar

Det överenskomna schemat utgör ordinarie arbetstid.
Om ledighet då infaller på tid som även annars skulle varit ledig, exempelvis infallande helgdag måndag – fredag, berättigar detta således inte till någon ytterligare kompensation.