Riskerna

Aktiv och passiv risk

 • Aktiv risk tar förvaltarna av en fond när de placerar i branscher eller aktier som de tror kommer att överträffa börsens genomsnittliga utveckling.

 

 • Passiv risk tar du själv när du väljer dina fonder. På lång sikt har den passiva risken, d v s ditt val av fond, större betydelse för avkastningen än den aktiva risken.

 

Aktie risk

Aktierisk tar du när du väljer en fond som innehåller aktier. 

 

Risken är att aktiernas värde minskar. 

Fördelningen mellan aktier och obligationer
Aktier innebär högre risk än obligationer och andra räntebärande papper. Aktier brukar därför ge högre avkastning på lång sikt. Men att skillnaden kommer att vara lika stor som under 90-talet är kanske inte så säkert. 

Därför är det ett viktigt beslut när du bestämmer hur du fördelar dina pengar mellan de två grupperna. 

Det finns undersökningar som visar att fördelningen mellan aktier och obligationer förklarar mer än 90% av avkastningen under en längre tid.

 

En investering på 100 kronor i december 1964 har på 35 år vuxit till följande belopp:

 • Svenska aktier: cirka 8 300 kronor

 • Svenska statsobligationer: cirka 3 100 kronor

 

 

Ränterisk
Det är i någon mening alla räntefonder utsatta för. Om räntan stiger så faller värdet på din befintliga fond, eftersom den innehåller värdepapper med den lägre räntan. Ingen är beredd att betala lika mycket som tidigare för din obligation när man efter en ränteuppgång kan köpa nyutgivna obligationer som ger högre avkastning. Av samma skäl ökar värdet på ditt sparande om räntan sjunker.
Ju längre återstående löptid dina räntebärande värdepapper har desto känsligare är de för ränteändringar.

 

Valutarisk
Valutarisk tar du när du placerar i utländska värdepapper eftersom valutakurserna påverkar fondens värde. Investerar du t ex i en amerikansk aktiefond investerar du i dollar. Fonden påverkas både av aktiernas utveckling i dollar och av växelkursen mellan dollar och svenska kronor. Generellt gäller att avkastningen från utlandssparande ökar när kronans värde sjunker, och tvärtom när kronans värde stiger.

 
Valutarisk
Valutarisk tar du när du placerar i utländska värdepapper eftersom valutakurserna påverkar fondens värde. Investerar du t ex i en amerikansk aktiefond investerar du i dollar. Fonden påverkas både av aktiernas utveckling i dollar och av växelkursen mellan dollar och svenska kronor. Generellt gäller att avkastningen från utlandssparande ökar när kronans värde sjunker, och tvärtom när kronans värde stiger.
 
Riskspridning
Du kan minska riskerna genom att sprida placeringarna mellan enskilda länder och branscher eller genom att välja olika fonder. Genom god riskspridning kan du reducera risken utan att den förväntade avkastningen blir lidande.
 

Du gör detta genom att placera i:

 • en fond med stor riskspridning, t ex en global aktiefond
 • placera i olika fonder som placerar på olika aktiemarknader

Aktiv och passiv risk

 • Aktiv risk tar förvaltarna av en fond när de placerar i branscher eller aktier som de tror kommer att överträffa börsens genomsnittliga utveckling.
 
 • Passiv risk tar du själv när du väljer dina fonder. På lång sikt har den passiva risken, d v s ditt val av fond, större betydelse för avkastningen än den aktiva risken.
 

Aktie risk

 
Aktierisk tar du när du väljer en fond som innehåller aktier. 

Risken är att aktiernas värde minskar. 

Fördelningen mellan aktier och obligationer Aktier innebär högre risk än obligationer och andra räntebärande papper. Aktier brukar därför ge högre avkastning på lång sikt. Men att skillnaden kommer att vara lika stor som under 90-talet är kanske inte så säkert. 

Därför är det ett viktigt beslut när du bestämmer hur du fördelar dina pengar mellan de två grupperna. 

Det finns undersökningar som visar att fördelningen mellan aktier och obligationer förklarar mer än 90% av avkastningen under en längre tid.

En investering på 100 kronor i december 1964 har på 35 år vuxit till följande belopp:

 • Svenska aktier: cirka 8 300 kronor

 • Svenska statsobligationer: cirka 3 100 kronor

Ränte risk

 
Ränterisk Det är i någon mening alla räntefonder utsatta för. Om räntan stiger så faller värdet på din befintliga fond, eftersom den innehåller värdepapper med den lägre räntan. Ingen är beredd att betala lika mycket som tidigare för din obligation när man efter en ränteuppgång kan köpa nyutgivna obligationer som ger högre avkastning. Av samma skäl ökar värdet på ditt sparande om räntan sjunker. Ju längre återstående löptid dina räntebärande värdepapper har desto känsligare är de för ränteändringar.

Valuta risk

 
Valutarisk Valutarisk tar du när du placerar i utländska värdepapper eftersom valutakurserna påverkar fondens värde. Investerar du t ex i en amerikansk aktiefond investerar du i dollar. Fonden påverkas både av aktiernas utveckling i dollar och av växelkursen mellan dollar och svenska kronor. Generellt gäller att avkastningen från utlandssparande ökar när kronans värde sjunker, och tvärtom när kronans värde stiger.

Riskspridning

 
Riskspridning Du kan minska riskerna genom att sprida placeringarna mellan enskilda länder och branscher eller genom att välja olika fonder. Genom god riskspridning kan du reducera risken utan att den förväntade avkastningen blir lidande. 
Du gör detta genom att placera i:
 • en fond med stor riskspridning, t ex en global aktiefond
 • placera i olika fonder som placerar på olika aktiemarknader