Enkät Svar

Här presenteras de olika svaren som kommit fram i enkätundersökningen som varit utsända till 105 medarbetare både Metall och PTK I svaren som presenteras här så har vi tagit bort alla kommentar så att ingen skall kunna peka ut någon person  I rutan till vänster finns de olika rubrikerna på frågorna och här kommer svaren att visas i %  

Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut?

  
 
Ej svar JA NEJ Vet EJ
Behövs det enligt din mening några förbättringar vad gäller omklädningsrum, toaletter o.dyl.? 1.5% 50.8% 41.5% 6.2%
Är verktyg/maskiner anpassade för både kvinnor och män? 0.0% 50.0% 34.8% 15.2%
 Tycker du att skyddsutrustning, hjälpmedel o.dyl. är utformade och finns i storlekar som passar för dig? 0.0% 64.2% 25.4% 10.4%
Tycker du att den fysiska arbetsmiljön lämpar sig för både kvinnor och män? 0.0% 66.7% 28.8% 4.5%
Om nej, kan den fysiska arbetsmiljön enligt din mening förändras till det bättre? 63.1% 29.2%  3.1%  4.6%
Har du ensidiga och monotona arbetsuppgifter? 0.0% 37.3% 61.2%  1.5%
Medför dina arbetsuppgifter att du ofta har ont i kroppen (nacke, skuldror, rygg…)? 1.5% 49.2% 46.2%  3.1%
Har du varit utsatt för våld eller hot om våld i ditt arbete? 0.0% 4.6% 95.4% 0.0%
 
 
 

Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut?

 
 
Ej svar JA NEJ Vet EJ
Tycker du att den psykiska arbetsmiljön lämpar sig för både kvinnor och män? 1.5% 81.8% 10.6% 6.1%
Trivs du i huvudsak bra på din arbetsplats?   0.0%  87.7%  7.7%  4.6%
Är du trygg med dina arbetskamrater, känner du dig som en i ”gänget”? 0.0%  89.2% 7.7% 3.1%
Förekommer det ofta personkonflikter på din arbetsplats 1.5% 21.5% 67.7% 9.2%
Kan du ta upp bekymmer som rör din arbetssituation (praktiskt eller socialt) med din närmaste chef? 0.0% 69.2% 10.8% 20.0%
 Tror du att din närmaste chef skulle hjälpa dig om du var utsatt för utfrysning/osynliggörande e.dyl.? 0.0% 61.5% 10.8%  27.7%
Är du ofta kortidssjukskriven för besvär som du tror beror på din arbetssituation (huvudvärk, magkatarr o.dyl.)? 0.0% 0.0% 100.0%  0.0%
 
 
 

Anser du att din arbetsplats lämpar sig för kvinnor och män när det handlar om dess arbetsorganisation?

Ej svar JA NEJ Vet EJ
Arbetar du deltid men skulle önska utökad arbetstid?  7.6% 15.2% 74.2% 3.0%
Har du stort ansvar i ditt arbete?  3.0%  75.8% 15.2%  6.1%
Har du ett självständigt arbete? 3.0% 75.8% 19.7% 1.5%
Tycker du att det finns en ”vi”-känsla på arbetsplatsen, att man ställer upp för varandra och strävar mot samma mål? 3.0% 59.1% 27.3%  10.6%
Är det ”högt i tak” på din arbetsplats? 4.6% 55.4%   16.9%  23.1%
Om övertid förekommer; anser du att du är tvungen att arbeta över mot din vilja? 1.5%  7.6% 84.8%  6.1%
Är det lätt för dig att få semester eller ta ut kortare ledigheter när du vill? 3.0% 71.6% 20.9% 4.5%
Förekommer ofta negativ stress i ditt arbete? 1.5% 50.8% 40.0% 7.7%
 
 

Frågor för dig som har hemmavarande barn eller som väntar barn

Ej svar JA NEJ Vet EJ
Upplever du en positiv inställning till föräldraledighet på arbetsplatsen? 60.6% 15.2% 15.2% 9.1%
Även till pappaledighet? 61.5% 10.8% 13.8% 13.8%
Känner du dig indirekt hindrad att ta föräldraledigt På grund av ,antydningar, skämt, förlöjliganden? 60.6% 10.6% 22.7% 6.1%
Upplever du dig direkt hindrad av att ta föräldraledigt, risk om sämre löneutveckling, sämre utvecklingsmöjligheter, stopp för karriär e.dyl.? 60.6% 7.6% 21.2% 10.6%
Kan du vara föräldraledig i önskad utsträckning? 60.6% 16.7% 7.6%  15.2%
Upplever du att övertid är meriterande (och/eller en dold självklarhet) och därmed ett hinder för dig i ditt ansvar för barn? 61.5% 12.3% 16.9% 9.2%
Skulle du önska att du hålls underrättad om vad som händer på arbetet under din föräldraledighetstid? 61.5% 29.2% 4.6% 4.6%
Skulle det vara bra om föräldralediga erbjuds utbildningar under föräldraledigheten för att underlätta återgång till arbetet? 60.6% 12.1% 15.2% 12.1%
Har du önskemål om flexibel arbetstid? 60.0% 26.2% 10.8% 3.1%
Har du önskemål om individuell arbetstid? 60.0% 16.9% 10.8% 12.3%
Upplever du att möten och sammanträden förläggs på tider och platser som försvårar för dig att ta ansvar för barn? 63.1%  9.2% 21.5% 6.2%
Om du är Man Skulle du tagit längre föräldraledighet om din arbetsgivare har/haft en mer positiv inställning till pappaledighet? 75.4%  7.7%  7.7%  9.2%

Löneskillnader

Ej svar JA NEJ Vet EJ
Är du nöjd med din lön i jämförelse med arbetskamraters av motsatt kön? 1.5% 55.4% 21.5% 21.5%
Om nej, tror du att din lägre lön beror på kön? 61.5% 12.3% 18.5%  7.7%
Tror du att kvinnor och män inom samma yrkesgrupp har lika lön? 0.0% 47.7% 38.5% 13.8%
Om nej, vilka tror du – generellt sett – har högre lön: Kvinnor = Ja Män = nej 60.0% 0.0% 40.0% 0.0%
Tror du att kvinnor och män inom olika yrkesgrupper (som har likvärdiga arbetsförhållanden; krav på utbildning och erfarenhet, arbetsinsats, graden av ansvar, arbetsförhållanden) har lika lön? 0.0% 23.1% 50.8% 26.2%
Om nej, vilka tror du – generellt sett – har högre lön: Kvinnor = Ja Män = nej 50.8% 1.5% 47.7% 0.0%
Är orsakerna till löneskillnaderna godtagbara? 9.2% 6.2% 53.8% 30.8%
Känner du till arbetsgivarens lönepolicy? 1.5% 24.6% 63.1% 10.8%
Känner du till vilka kriterier som används vid lönesättningen? 0.0% 26.2% 60.0% 13.8%
Om ja, tycker du att kriterierna som används är könsneutrala (dvs. inte missgynnar ettdera kön)? 56.1% 18.2% 10.6% 15.2%
Tror du att övertid premieras? 4.6% 33.8% 38.5% 23.1%
Tror du att det innebär en lönemässig nackdel att ha barn? 1.5% 22.7% 57.6% 18.2%
Tror du att det är en lönemässig nackdel att vara föräldraledig? 1.5% 33.8% 35.4% 29.2%
Tror du att kvinnor – generellt sett – har svårt att veta sitt värde på arbetsmarknaden? 0.0% 41.5% 29.2% 29.2%
Finns det någon yrkesgrupp/befattning som du tycker utför ett arbete som borde kunna jämföras med ditt (vad gäller krav på utbildning och erfarenhet, arbetsinsats, graden av ansvar, arbetsförhållanden e.dyl.) 10.8% 6.2% 18.5% 64.6%
Om Ja viket jobb   (Svaren är lämnade i kommentar form) 95.4% 4.6%  0.0%  0.0%
 

Sexuella trakasserier

Ej svar JA NEJ Vet EJ
Känner du till företagets policy mot sexuella trakasserier?  1.5% 47.7%  44.6% 6.2%
Känner du till företagets handlingsplan mot sexuella trakasserier  1.5%  40.0% 56.9% 1.5%
Vet du vem på arbetsplatsen du ska vända dig till om du blir utsatt för sexuella trakasserier? 1.5%  58.5%  36.9%  3.1%
Behövs det information om sexuella trakasserier på din arbetsplats? 3.1% 29.2%   36.9% 30.8%
 

Har du själv under det senaste året utsatts för något av nedanstående på din nuvarande arbetsplats:

Ej svar JA NEJ Vet EJ
Anstötliga bilder, råa skämt eller liknande som du tagit illa vid dig av? 1.5% 18.2% 80.3% 0.0%
Tafsande eller någon annan medveten beröring (t ex nyp, luta sig över, tränga upp mot vägg, krama) som varit ovälkommet? 1.5% 3.1% 95.4% 0.0%
Ovälkomna förslag på sexuella tjänster eller sexuellt förhållande? 1.5%  4.5% 93.9% 0.0%
Våldtäkt eller försök till våldtäkt? 1.5%  0.0% 98.5%  0.0%

Om du är/har blivit utsatt för något trakasseri

Ej svar JA NEJ Vet EJ
Har det upphört? 87.7% 4.6% 7.7% 0.0%
Är det/var det arbetskamrat/er som utsätter/utsatte dig för den ovälkomna sexuella uppmärksamheten? 87.7% 4.6% 7.7%  0.0%
Är det/var det en överordnad som utsätter/utsatte dig ? 87.7% 0.0% 12.3% 0.0%
Sade du till personen/personerna att uppmärksamheten inte var välkommen? 87.7% 4.6% 7.7%  0.0%
Berättade du för någon på arbetsplatsen om vad du råkat ut för? Om ja, till vem  Ja= Arbetskamrat –  Facklig företrädare – Arbetskamrat och chef 89.2% 4.6% 6.2%  0.0%
Om ja, fick du det stöd du behövde? 95.4% 4.6% 0.0% 0.0%
Om ja, hände något konkret för att hjälpa dig? 95.4% 4.6% 0.0% 0.0%
Har du känt dig utsatt för sämre behandling av någon överordnad sedan du avvisat /anmält ovälkomna närmanden eller trakasserier 87.7% 0.0% 12.3% 0.0%
Har du känt dig utsatt för sämre behandling av dina arbetskamrater sedan du avvisat eller anmält ovälkomna närmanden? 87.7% 0.0% 12.3% 0.0%
Har du vid något tillfälle stannat hemma eller blivit sjukskriven p.g.a. det du blivit utsatt för? 87.7% 1.5% 10.8% 0.0%
 

Vilket/vilka sammanhang sker/förekom dessa trakasserier ?

Ej svar JA NEJ Vet EJ
I det dagliga arbetet 92.3% 4.6% 3.1% 0.0%
Utanför arbetstid 93.8%  1.5% 4.6% 0.0%
Hur länge har trakasserierna pågått / hur länge pågick de   (svar lämnat i kommentarerna) 95.4% 4.6% 0.0% 0.0%
   
 

Kompetensutveckling/Främja en jämnare könsfördelning med intern rörlighet eller vid rekrytering

Ej svar JA NEJ Vet EJ
Tycker du det är viktigt att få en jämnare könsfördelning på din arbetsplats? 3.0% 47.0% 27.3% 22.7%
Borde, enligt din mening, mer göras för att öka andelen underrepresenterat kön genom intern rörlighet? 3.1% 23.1% 27.7% 46.2%
Borde, enligt din mening, mer göras för att öka andelen underrepresenterat kön vid extern rekrytering? 4.6% 38.5% 21.5% 35.4%
Tycker du att det ställs förlegade kvalifikationskrav som innebär att personer av underrepresenterat kön egentligen inte har så stor chans att få arbete hos er? 3.1% 12.3% 35.4% 49.2%
 Tycker du att riktad platsannonsering kan vara ett bra försök att få en jämnare könsfördelning på din arbetsplats? 3.1% 33.8% 24.6% 38.5%
Tycker du att positiv särbehandling (främja en jämnare könsfördelning genom att prioritera sökande av underrepresenterat kön som har tillräckliga men nödvändigtvis ej de bästa meriterna) kan vara en bra åtgärd? 4.6%  23.1% 29.2% 43.1%
Fick du frågor om du planerar att skaffa barn vid anställningsintervjun? 7.7% 3.1% 84.6% 4.6%
Har du haft utvecklingssamtal med din chef under senaste året?  1.5% 32.8% 64.2% 1.5%
Om ja, planerades något konkret för dig? (ex utbildningsprogram, mentorprojekt, karriärplan) 60.0% 15.4% 18.5%  6.2%
Känner du att ditt behov av kompetensutveckling tillgodoses?  1.5% 32.3%  38.5% 27.7%
Har du deltagit i konferens eller gjort studiebesök under det senaste året? 0.0% 41.5% 58.5% 0.0%
Skulle du vilja pröva på arbetsuppgifter (på din arbetsplats) som nu till största del utförs av personer av motsatt kön? 1.5% 24.6% 53.8% 20.0%
Tycker du att din kompetens tas tillvara på ett bra sätt?  3.1% 44.6% 27.7% 24.6%
Rycker du in eller vikarierar för person med högre befattning? 0.0% 16.9% 80.0% 3.1%
Om ja, har du fått tillräcklig utbildning för att kunna utföra de arbetsuppgifterna väl? 78.5%  1.5% 15.4%  4.6%