Via kollektivavtal


Försäkringar som du har på Järnverket via kollektivavtal

 

Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS

När du blir sjuk får du normalt först sjuklön från din arbetsgivare och sedan sjukpenning från försäkringskassan.

Om du är sjuk länge, betyder det att du förlorar mycket pengar.

Därför har vi genom avtalsförsäkringar förhandlat fram ett särskilt tillägg, som höjer din sammanlagda ersättningsnivå.

AGS gäller för dig om du:
• är under 65 år
• har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare
• har fått sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan.

Försäkringen gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

Sjuklön företaget

För den första dagen, tom dag 15 har man rätt till ca 80 % sjuklön från företaget, man får ett timlöneavdrag, du kan kolla in mera här

F-kassan

Vid beräkning av sjukpenning ska den sjukpenninggrundande inkomsten först multipliceras med talet 0,97. På detta underlag betalas 80 % i sjukpenning, men då max upp till 7.5  basbelopp.

AGS-försäkring

AGS börjar gälla när man har varit anställd i minst 90 dagar.  Även tidigare anställningar kan räknas in i denna s k kvalifikationstid . Den tidigare anställningen får inte ligga längre tillbaka än två år räknat från den dag då den pågående anställningen började.  Förutom att fullgöra kvalifikationstiden måste man ha fått sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av försäkringskassan  och ha varit frisk till minst 25% sedan minst en vecka innan försäkringen träder i kraft.

Sjuk/efterlevande försäkringen

Minst halv arbetsoförmåga i 360 sammanhängande dagar (karens) Vid perioder av full arbetsförhet på vardera högst 14 dagar ska beräkning av karens ej avbrytas. Månadsersättning betalas ut med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje kalenderdag vid arbetsoförmåga i max 365 dagar Avbruten ersättningsperiod kan återupptas om man inom ett år åter blir arbetsoförmögen i mer än 14 dagar i följd

JBK:s försäkring

JBK:s sjukförsäkring gäller efter 3 månader. Vi betalar en premie varje månad och när en medlem blir långtidssjuk kontaktar vi Folksam som ser till att du får en skattefri månadsersättning.

Arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA

På Järnverket är du försäkrad om du råkar ut för olycksfall, arbetssjukdomar eller arbetsskada.

Anmäl alltid alla arbetsskador, arbetssjukdomar och olycksfall även om de går att fixa med plåster eller en kortare sjukskrivning. Varje anmälan ökar våra möjligheter att ställa högre krav på arbetsmiljö.

Har du ont i kroppen eller andra besvär och misstänker att det beror på ditt arbete, kontakta Jbk

TFA är fackets kompletterande försäkring, som dessutom ger dig ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader och så kallad ideell ersättning.

I många fall får du också hela eller en del av den kompletterande ersättningen för inkomstförlust från TFA-försäkringen.

Försäkring om avgångsbidrag, AGB – om du blir arbetslös

På järnverket har vi kollektivavtal och då omfattas du av AGB, Försäkring om avgångsbidrag.

AGB riktar sig till anställda som förlorar jobbet. Du ska ha fyllt 40 år vid tillsvidareanställningens upphörande och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som varit anslutna till AGB-försäkringen. Femårsperioden räknas utifrån tillsvidareanställningens upphörande.

Du har rätt till AGB längst t.o.m. den månad före den du fyller 65 år.

Att förlora sitt arbete kan innebära stora påfrestningar på ekonomin. I första hand får du ersättning från a-kassan – men facket har också avtalat om AGB-försäkringen som kan hjälpa dig att klara ekonomin.

AGB fungerar som ett tillägg till arbetslöshetsförsäkringen (grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring.)

Ålder

Helt belopp
40-4938 870
5040 475
5142 080
5243 685
5345 290
5446 895

55

48 500

5650 105
5751 710
5853 315
5954 920
60-6456 525

Ersättningen är ett engångsbelopp och beror på din ålder och arbetstid. Observera att beloppen nedan är bruttobelopp och skattepliktiga.

SAF-LO Avtalspension

Bakgrund
Avtalspension SAF-LO är den tjänstepension som gäller de flesta privatanställda arbetare i Sverige genom kollektivavtal mellan SAF och LO. Den gäller sedan 1996 och ersätter den tidigare STP. Avtalspension SAF-LO är ett avgiftsbestämt premiereservsystem. Det betyder att pensionens storlek beror på hur mycket som betalats in i form av pensionsavgifter för var och en samt hur väl dessa pengar förvaltas därefter. Inbetalda premier blir tillsammans med avkastningen den försäkrades eget pensionkapital. Den enskilde kan välja försäkringsform och försäkringsgivare för sina pensionspremier.

Under åren 1996-1999 betalade arbetsgivarna en pensionspremie om 3,5 procent av lönesumman för alla arbetare. 2 % sattes av för alla som var över 28 år. Resten av pensionspremien användes till att finansiera pensionsutbetalningar enligt de tidigare STP-villkoren. I löneavtalet som gjordes 2007 blev man överens att avsättningarna skall öka enligt nedan:

 2008 2009201020112012
Inkomster upp till taket   3,9%   4,0%4,1%4,3%4,5%
Inkomster över taket6,0%  12,0%   18,0%   24,0%   30,0%

Från och med 2012 gäller att på inkomster som är upp till 7,5 basbelopp skall företaget avsätta 4,5% och på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp skall man avsätta 30 %.

Dödsfall, TGL Tjänstegrupplivförsäkring.
I kollektivavtalet i din anställning har du en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomisk hjälp till dina efterlevande (make/registrerad partner eller sambo samt barn) om du skulle avlida.

TGL fungerar som ett komplement till den allmänna försäkringens olika former av efterlevandepension som Försäkringskassan betalar ut.

När gäller TGL?
TGL gäller från din första arbetsdag om du då är arbetsför och, enligt huvudregeln, fram till dess att du fyller 65 år.

Så länge du är anställd och arbetar hos din arbetsgivare gäller TGL. Är du frånvarande på grund av sjukdom har du normalt kvar ditt TGL-skydd. TGL gäller också om du har ledigt för vård av barn och dessutom viss tid vid frånvaro av annan orsak.

Om anställningen upphör har man i normalfallet ett efterskydd i 180 dagar. Detta efterskydd kan förlängas till högst två år vid arbetslöshet eller hel föräldrapenning.

Om du blir sjuk fortsätter TGL att gälla även om din anställning upphör. Du omfattas sedan av TGL så länge sjukdomen varar – dock längst till 65 år.

Om du har fyllt 65 år gäller TGL om du kvarstår i avlönat arbete fram till dödsfallet. Efterskydd finns då inte.

Föräldrapenningtillägg

Ett nytt föräldrapenningstillägg ger dig 10 procent extra när du är föräldraledig, förutom de 80 procent du redan får från Försäkringskassan.

Och om du tjänar mer än Försäkringskassans tak för ersättning får du 90 procent på den del av lönen som överstiger taket.

På järnverket har vi kollektivavtal och har du arbetat hos andra arbetsgivare med kollektivavtal under minst 12 månader de senaste fyra åren.

Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period.

Kvalifikation Tillhört avtalet i minst 12 månader innan födsel ger minimi antal dagar – 60 dagar minst 24 månader för max antal dagar sammanläggning av tid vid olika anställningar

Utbetalning under de första 18 månaderna – sammanhängande period.