JBK Moff

 

Olycksfallsförsäkring (MOFF) för medlem

Inom JBK har vi ansett att det finns ingen anledning att vara sämre försäkrad på fritiden än på jobbet och
därför har alla medlemmar en Trygghetsförsäkring
– Fritidsskador- MOFF-

Försäkringen har schablonersättningar som ger fasta belopp och täcker följande:

Olycksfallsersättning
Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du 700 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under första året.  Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Akutersättning
Medför olycksfallskadan läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du 700 kronor i ersättning. Därefter lämnas 700 kronor vid ytterligare minst sju dagar, 700 kronor till vid ytterligare minst 15 dagar och därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar.


Sjukhusvistelse
Om olycksfallsskadan medför inskrivning på sjukhus i två dagar i följd får du ersättning med 200 kronor per dag i upp till 180 dagar. Om man hamnar på korttidsboende får man ersättning med 100 kronor per dag.

Tandskadekostnader
Du kan få ersättning för nödvändig behandling av skadad tand eller tandprotes under som längst fem år.

Rehabilitering
Om olycksfallsskadan medför behov av medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården lämnas ersättning med upp till 1 000 kronor för kostnader.

Övriga kostnader
Om olycksfallsskadan leder till läkarbehandling lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under akut sjuktid för:

Hemhjälp och korttidsboende som kommunen godkänt
Fotvård och hårvård
Skadade glasögon, hörapparat och kläder
Specialkläder med högst 10 000 kronor
Upp till två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kronor
Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor.

Krisförsäkring
Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället.Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan också få kristerapi efter nära anhörigs död. Med nära anhörig menar vi make, registrerad partner, sambo, förälder och barn. Till barn hör arvsberättigat barn, dödfött barn som framfötts tidigast i graviditetsvecka 23, styvbarn och fosterbarn. Gäller även barnbarn, det vill säga barn till arvsberättigat barn, styvbarn och fosterbarn enligt ovan. 

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas att du får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, tidigast två år efter det att skadan inträffat.

Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på invaliditetsgrad. Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor. Möjlighet finns att välja till 800 000 kronor, så att totalbeloppet blir 1 000 000.

Ersättningen kan som högst bli 200 procent av det valda beloppet.

Kroppsskadeersättning
Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller.

Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbensbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till  25 000 kronor vid förlamning av armar och ben.