Jämnställdhet inom EU

 

Jämställdhet inom EU

EU-fördragets artikel 141 stadgar att varje medlemsland ska säkerställa och upprätthålla principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete. Kvinnorna i många länder är dock än idag diskriminerade.

Principen om lika lön har ännu inte förverkligats. Förhållandevis fler kvinnor än män är arbetslösa.

Kvinnor har ofta svårt att få anställning i yrken som betraktas som manliga. Det är sedan länge en särskilt angelägen uppgift för EU att stödja kvinnorna i deras kamp för sina rättigheter och tvinga medlemsstaterna att motarbeta varje form av diskriminering på grund av kön.

Rådet har hittills antagit sex direktiv angående förverkligandet av principen om mäns och kvinnors lika rättigheter. Under regeringskonferensen 1996/97 vann jämställdhetsfrågorna stort gehör. Man enades om att jämställdhet mellan män och kvinnor ska skrivas in som ett av EUs grundläggande mål som ska främjas på alla gemenskapsområden.

Det nuvarande lönediskrimineringsförbudet skärptes och omfattar nu även lönediskriminering vid likvärdigt arbete. Dessutom klargjordes att det är tillåtet att använda positiv särbehandling av underrepresenterat kön i syfte att åstadkomma jämställdhet på arbetsmarknaden.

Artikel 141 i EU-fördraget

Varje medlemsstat skall säkerställa att principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tillämpas. I denna artikel skall med ”lön” förstås den gängse grund eller minimilönen samt alla övriga förmåner i form av kontanter eller naturaförmåner som arbetstagaren, direkt eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund av anställningen. Lika lön utan könsdiskriminering innebär att ackordlön för lika arbete skall fastställas enligt samma beräkningsgrunder och tidlön skall vara lika för lika arbete.

Rådet ska, efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för att säkerställa tillämpningen av principen om lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i frågor som rör anställning och yrke, inklusive principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

I syfte att i praktiken säkerställa full jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män får principen om lika behandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om åtgärder som rör särskilda förmåner för att göra det lättare för det underrepresenterade könet att bedriva en yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera nackdelar i yrkeskarriären.