Vad är IF Metall

Kort om IF Metalls organisation

IF Metall har cirka 313 000 medlemmar. .

Vi organiserar medlemmar inom stora delar av den svenska industrin bland annat inom plast, läkemedel, byggämnes, stål, kemi verkstadsindustrin gruvor, glasbruk och bilverkstäder.

IF Metall har avtal på cirka 12 882 arbetsplatser. Det är 93 % av de arbetsplatser vi har medlemmar på. I kollektivavtal regleras lön och andra anställningsvillkor.

Kollektivavtalet är viktigt. Arbetsgivare som saknar kollektivavtal bidrar till att konkurrensen snedvrids och att en del anställda inte har samma villkor.

Kongress

För att bestämma IF Metalls målsättning och vad den fackliga verksamheten huvudsakligen ska inriktas på håller Metall kongress vartannat år.

Medlemmarna väljer 300 ombud från avdelningarna i hela landet till kongressen.

Hur många ombud en avdelning har, bestäms av hur många medlemmar avdelningen har. Du som medlem kan genom att lämna förslag till din avdelning påverka vem som blir ditt kongressombud.

För att påverka kongressens beslut har du som medlem möjlighet att skriva motion/förslag.

Förbumdskontoret

Förbundsstyrelse och förbundskontor
På kongressen, som hålls var tredje år, väljer ombuden en förbundsstyrelse som består av 19 ledamöter. Tretton av dessa arbetar på företag runt om i landet. Förbundsstyrelsen leder verksamheten i förbundet mellan kongresserna.

I frågor som inte kan lösas på hemmaplan kan de anställda på förbundskontoret hjälpa till. Det kan gälla tvister om hur lagar och avtal ska tillämpas, utredningar, statistik, rikstäckande löneförhandlingar m.m.

En viktig förbundsverksamhet är att informera om vad som händer fackligt och politiskt runt om i landet. Därför finns det en medlemstidning, Dagens Arbete, som är gratis. Dessutom finns andra informationskällor, t.ex. IF Metall-Info och förbundsmeddelanden.

Avdelning

Avdelning
Medlemmar i en eller flera kommuner bildar en avdelning. Denna stödjer den fackliga verksamheten på arbetsplatserna inom avdelningen. IF Metall har 36 avdelningar. De övergripande besluten i avdelningen tas av representantskapet, som består av ombud valda av medlemmarna på avdelningens arbetsplatser.
Representantskapet väljer också avdelningens styrelse.

På avdelningsexpeditionen finns det ombudsmän och andra anställda som arbetar med förhandlingshjälp, a-kassa, medlemsavgifter, med mera.
På avdelningen finns ofta någon eller några anställda som sköter medlemsavgifter, a-kassa, förhandlingshjälp m.m.

 

Storföretag

Klubb
Är det många anställda på företaget bildar medlemmarna en klubb. De väljer en styrelse som representerar medlemmarna i det fackliga arbetet på arbetsplatsen. På stora arbetsplatser finns det ibland grupporganisationer.

Klubbstyrelsen har många uppgifter:

  • Den stödjer och hjälper i frågor och tvister med arbetsgivaren.
  • Den anordnar studier och informerar.
  • Den deltar i arbetet med arbetsmiljöfrågor och försäkringar.
  • Den anordnar möten och andra aktiviteter.
  • Den förhandlar med arbetsgivaren om löner och arbetsvillkor.

För att klara alla uppgifter väljs förtroendevalda. Det kan t.ex. vara studieorganisatör, förhandlare, skyddsombud eller försäkringsansvarig. Alla förtroendevalda väljs för en bestämd tid, oftast ett eller två år. Om du är missnöjd med en förtroendevald kan du föreslå någon annan vid periodens slut. Ny- och omval sker vid medlemsmöte (årsmötet). De förtroendevalda har uppdraget så länge de har medlemmarnas förtroende.

Att ha sina arbetskamraters förtroende är något fint. Får du ett förtroendeuppdrag innebär det att dina arbetskamrater gett dig uppdraget att representera, stödja och hjälpa dem i fackliga frågor. Det viktigaste i uppdraget är att hålla god kontakt med dem som valt dig och att tillsammans med dem efter bästa förmåga arbeta för att genomföra de beslut som medlemmarna fattar.

 

Litet företag

Metallombud
Din närmaste fackliga kontakt är normalt kontaktombudet. Han eller hon är vald av medlemmarna på din arbetsplats. Av IF Metallombudet kan du få stöd och hjälp i fackliga och andra frågor. En av ombudets viktigaste uppgifter är att framföra dina och andra medlemmars synpunkter till styrelsen i klubben eller avdelningen.

Har inte arbetsplatsen något IF Metallombud, vilket kan förekomma på mindre arbetsplatser, är det avdelningsstyrelsen som har huvudansvaret för att hålla den fackliga kontakten med medlemmarna där.

 

Medlem

Metallombud
Din närmaste fackliga kontakt är normalt kontaktombudet. Han eller hon är vald av medlemmarna på din arbetsplats. Av IF Metallombudet kan du få stöd och hjälp i fackliga och andra frågor. En av ombudets viktigaste uppgifter är att framföra dina och andra medlemmars synpunkter till styrelsen i klubben eller avdelningen.

Har inte arbetsplatsen något IF Metallombud, vilket kan förekomma på mindre arbetsplatser, är det avdelningsstyrelsen som har huvudansvaret för att hålla den fackliga kontakten med medlemmarna där.