Föreningens medlemmar

Möten och årsmöten 

* Mötets öppnande.
* Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
* Val av ordförande och sekreterare för mötet.
* Val av protokolljusterare och rösträknare.
* Val av styrelse ,suppleanter och revisorer
* Styrelsens verksamhetsberättelse.
* Styrelsens ekonomiska berättelse.
* Revisorernas berättelse.

Styrelsen

Det åligger styrelsen att: