Stadgarna

 • 1. Föreningens namn
  Föreningens namn är Personal föreningen vid Degerfors Järnverk
 • 2. Personal föreningens ändamål
  Personal föreningens ändamål skall vara att genomföra eller bidraga till sociala aktiviteter för de anställda på Outokumpu Stainless AB Degerfors Järnverket.
 • 3. Sammansättning
  Föreningen består av samtliga verksamma fackföreningar vid Outokumpu Stainless Degerfors Järnverk
 • 4. Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
 • 5. Verksamhets och räkenskapsår
  Föreningens verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 Januari t.o.m. 31 December
 • 6. Stadgetolkning
  Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
 • 7. Stadgeändring
  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar (2/3) av antalet angivna röster.
 • 8. Upplösning av föreningen
  För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar (2/3) av antalet angivna röster
  Upphör föreningens verksamhet skall eventuellt överskott överföras till fackföreningarnas organisationer vid Outokumpu Stainless Degerfors ,och där användas till ändamål som så nära som möjligt ansluter till Personal föreningens ursprungliga syfte.

Föreningens medlemmar

 • 9. Medlemskap i Personal föreningen.
  Medlemskap i personalföreningen är öppen för samtliga fackföreningar vid Outokumpu Stainless i Degerfors Järnverk.
 • 10. Personal föreningens finansiering
  Personalföreningens verksamhet finansieras av de fackliga organisationerna inom Outokumpu Stainless AB Degerfors järnverk
 • 11. Utträde
  Fackförening som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 • 12. Uteslutning
  Fackförening får inte uteslutas från föreningen av annan anledning än att denne motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Möten och årsmöten 

 • 13. Föreningens Möten
  Föreningen skall hålla minst 6 ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret
 • 14. Årsmöte
  Kallelse till årsmöte skall ske före januari månads utgång och hållas före Februari månads utgång
  Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
  Val avgörs genom relativ majoritet
  Ärenden som skall behandlas vid årsmötet är:

* Mötets öppnande.
* Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
* Val av ordförande och sekreterare för mötet.
* Val av protokolljusterare och rösträknare.
* Val av styrelse ,suppleanter och revisorer
* Styrelsens verksamhetsberättelse.
* Styrelsens ekonomiska berättelse.
* Revisorernas berättelse.

Styrelsen

 • 15. Arvoden
  Arvoden till styrelse och revisorer skall ej utgå.
 • 16. Styrelsens sammansättning
  Styrelsens sammansättning består av högst 2 personer från varje fackförening från Outokumpu Stainless Degerfors. Samt lika många suppleanter. Mandattiden för ledamöterna är ett år
 • 17. Personal föreningen förvaltning
  Personal föreningens styrelse utser en verkställande ledamot som skall handhava föreningens räkenskaper
  Firmatecknare utses av personal föreningens styrelse.
  Årsberättelse över fondens verksamhet och revisions berättelse skall upprättas för varje år
 • 18. Styrelsens åligganden
  När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
  Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär.
  Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet är närvarande.
  Vid sammanträde skall protokoll föras och justeras av ordföranden och en särskilt utsedd protokolljusterare.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • Tillställa revisorerna räkenskaper m.m.
 • Förbereda årsmöte.