Månadslönen
Degerfors Järnverk

Våra löner är baserade på ett lönesystem där grundprincipen är att de olika delarna har olika värden 

AV – del= Arbetsvärderad lönedel
Alla befattningar på är arbetsvärderade enligt ett värderingsystem. Utfallet av värderingens poäng ger befattningens yrkesklass och lönegrupp.

Det finns fyra Lönegrupper A – B – C – D  

IV – del= Individuell del.
Det finns 7 olika tillägg som är poängbaserat på hur varje person uppfyller de olika kriterierna inom dessa områden. Varje poäng motsvarar 16 kr


Lönegrupper

Dessa lönegrupper gäller från 1 april 2023

Detta är grundlönen och finns i 4 olika nivåer och som går under benämning AV-del.

AV innebär att det har gjorts en arbetsvärdering för att få fram lönegruppen

Grundlönen motsvarar 84 % av vår lön

Löne
grupp
Kr
mån
A 28.634
B 28.805
C 29.379
D 29.931

Om en person är placerad i en befattning i bemaningsplan, men är rörlig mot en annan befattning kontinuerligt, (jobbrotation)
kan man överenskomma att man lönemässigt blir placerad i den befattningen som ger högst lön.

 

Yrkeserfarenhet


Alla personen är inplacerade enligt befattningens yrkesklass, och man skall inplaceras enligt något av nedanstående tre kriterier.
Utifrån yrkeklassen och nivån erhåller man poäng och där värdet är 16 kr/poäng. 

En person ska alltid inplaceras i befattningens yrkesklass,
enligt någon av nedanstående tre kriterier.

1. Ny
Vid nyanställning, eller när man på egen
begäran byter befattning

2. Normalt 
När personen kan alla förekommande
arbeten i befattningen och är kvalificerad
av ansvarig chef.

3. Kan + 
Om ansvarig chef anser att en person utför
och har kunskaper utöver befattningen
kan det tas upp med lönekommittén

Y-klass Ny Normalt
Poäng
Kan +
Poäng
Normalt
Kr
Kan +
Kr
1 0 75 0 1 200 0
2 0 85 115 1 360 1 840
3 0 90 120 1 440 1 920
4 0 95 125 1 520 2 000
5 0 100 130 1 600 2 080
6 0 105 135 1 680 2 165
7 0 110 140 1 760 2 240
8 0 125 155 2 000 2 480
9 0 130 160 2 080 2 560
10 0 130 160 2 080 2 560

Inplacering av person sker av HR, Jbk och ansvarig chef .

 

Mångkunnighet

Alla befattningar på järnverket har en möjlighet att få mångkunnighetstillägget.

Ersättningen är beroende på vilken svårighetsgraden befattningen har.
Svårighetsgraden är bestämd utifrån arbetsvärderingen där varje befattning har en yrkesklass.
Varje poäng är värd 16 kr/mån  

För varje befattning där man kan samtliga arbetsuppgifter och som är verifierade
av ansvarig chef, samt, vill och gör arbeten inom ett arbetsområde erhålls ett
mångkunnighetstillägg där ersättningen är baserad på yrkesklassen man har.
Man kan max ha 3 mångkunnigheterHar man inte upprätthållit befattningen som gett mångkunnighet under 3 månader
stryks tillägget. Chef och ombud kan göra undantag från detta.
Y-klass Poäng Kr/mån
1 32 512
2 34 544
3 36 576
4 38 608
5 40 640
6 42 672
7 44 704
8 46 736
9 48 768
10 50 800

Definitioner :

Samordnartillägg

När man i sitt arbete har samordnande arbetsuppgifter som är baserat på vilket ansvar och befogenhet man har enligt en särskild utbildningsplan.

Nivå  Grad Poäng Kr/mån
1 Väntar på utbildning 50 800
2 Genomgått utbildning 100 1 600

Företaget utser vem som är samordnare och skall rapporteras till lönekommittén.

Företaget har infört ett system med samordnare vilket innebär att företaget ur delegerings synpunkt delegerat ner ansvar och befogenheter på enskilda Metallare

Grunden i vad ersättningen skall vara är att man får ett ansvar och till det kan man få befogenheter inom 5 olika områden

Ersättningen för samordnare är baserad på ett delegerat ansvar och befogenheter till samordnaren i de olika blocken. 

Regelverk för Samordnare

Arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter och ersättning

 1. Systemet för ersättning till samordnare gäller enligt bifogade sammanställning av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Syftet är att samordnarna skall ha samma ersättning oavsett avdelning förutsatt att de utför de gällande arbetsuppgifterna.
 2.  För samordnare som har detta i sin roll är ersättningen 100 poäng enl tidigare beslut.
  De krav på samordnarna som resp driftansvarig fastställt och delegerat och som ersättningen är baserad på, gäller för samtliga och är ett grundkrav för att kunna verka i rollen som samordnare inom aktuellt avsnitt.
 3. Utbildning
  För att erhålla samordnarersättning skall man ha genomgått den fastställda kompetensutvecklingsplanen. Samordnare som ej har genomgått utbildning erhåller halv ersättningen och den ersättningen kan endast upprätthållas i 3 månader.
  Skulle speciella omständigheter/förutsättningar föreligga, kan en prövning endast ske av Lönegruppen.
 4. Övrigt
  Samordnarersättningen är numera inkluderad i månadslönesystemet. Ersättningen är inte omplaceringslönegrundande.
 5. Företaget har beslutanderätten över antalet samordnare med tillhörande arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter samt erforderlig utbildning ges. En kontinuerlig kompetensutveckling skall planeras för samordnarna.
 6. Uppsägning från rollen som samordnare
  En ömsesidig uppsägningstid på en månad gäller från arbetstagaren respektive företaget. Uppsägningen skall ske skriftligen till arbetsledningen. Om företaget anser att en samordnare inte är lämplig att inneha rollen, eller att vederbörande grovt åsidosatt sina åtaganden, gäller uppsägningen med omedelbar verkan.
 7. Upplärning av nya samordnare
  Den utbildningsplan som företaget bestämt, se bilagor samt nödvändig intern information om rutiner o dyl är den som gäller för att vara samordnare.
 8. Betalning av nya samordnare.
  Då ny samordnare börjar erhåller denne halva den ordinarie ersättningen till dess att erforderlig utbildning internt/externt har genomförts.
 9. Förändringar i detta system kan endast beslutas av lönegruppen. Skulle samordnarnas roll radikalt förändras mot den beskrivning som nu gäller, behandlar lönegruppen detta efter inkommen beskrivning om vad som berörda anser vara tillkommande eller ej utförda/borttagna uppgifter.
 10. Förändringar av ansvar och befogenheter inom respektive avdelning bestäms av avdelningschef i samråd med personalfunktionen. En genomgång av statusen på respektive samordnares arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter skall genomföras kvartalsvis mellan ansvarig chef och personalfunktion och därefter stämmas av i Lönekommittén.Båda parter anser att en individuell och organisatorisk utveckling gynnar företaget. Därför skall möjligheten finnas att finna nya former av ansvars- och befogenhetsområden som stödjer detta synsätt. En än mer individuellt differentierad samordnarersättning är en målsättning på sikt.

 

Befattningsutveckling

Om man i sin befattning har arbetsuppgifter som är inriktat mot företagets stödfunktioner eller mot produktion/underhåll.:

Grad Befattnings Inrikning Poäng Kr/mån
1 Arbete mot speciella funktioner 75 1 200
2 Arbete mot Underhåll och Produktion 150 2 400

Inplacering av person sker av lönekommittén. 

Definitioner :
Befattningarna som är särskilt förhandlade innebär att man har en fastlagd arbetstid vilket kan ändras med kort varsel till annan arbetstid, då gäller inte avtalets regler angående flytt av arbetstid, samt att ingen omställningsersättning utbetalas.

 

Specialisttillägg

När en person utför uppgifter utöver de ordinarie arbetsuppgifterna som arbetsvärderats, kan ett specialisttillägg införas, för den person som har unika kunskaper eller yrkesskicklighet.
Specialistkunskapen mäts som den tid används under en arbetsvecka:

 1. Ibland
  Vid enstaka tillfällen.

 2. Ofta
  Vid flera tillfällen .

 3. Alltid
  Kontinuerligt . 

Nivå Frekvens Poäng Kr/mån
1 Ibland 75 1 200
2 Ofta 90 1 440
3 Alltid 110 1 760

Specialisttillägg beslutas av lönekommittén efter förslag av ansvarig chef och kontaktombud.

Definitioner :

 

Utbildningstillägg
Tillägget är indelat i en allmän del och en spetsinriktad del för licensutbildningar A) Allmän del
Inom alla befattningar finns olika grundkrav på vilken kunskapsnivå som gäller
för befattningen.

1. Operatörsinriktad:
Basutbildningar som krävs för att upprätthålla befattningen, samt tilläggs utbildningar
tex truck, travers etc.

2. Yrkesinriktad:
Befattningar som kräver en yrkesutbildning. exempel, reparatör,
maskinarbetare level 2 etc.

 

Nivå  Befattnings utbildning Poäng Kr/mån
1 Operatörs utbildning  50 800
2 Yrkes utbildning 75 1 200

 

B) Licens utbildningar
Krävs att man genomgått en riktad utbildning som kräver en licens mot sitt arbete enligt en överenskommen
utbildningsplan samt att man utför de arbetsuppgifterna.
Max 3 olika utbildningar kan räknas.

Varje utbildning skall vara på minst 1 vecka. (15 poäng = 240 kr)

Definitioner
Licensutbildningar som finns godkända är följande:

Utvecklingstillägg
Om man i sitt arbete utför olika arbetsuppgifter som är utanför den
arbetsvärderade befattningen får man ett utvecklingstillägg utifrån den
tidsåtgång som dessa arbetsuppgifter innebär.

Det som avses är arbetsuppgifter som i huvudsak ligger utanför IF Metallområdet.

Nivåplacering sker av lönekommittén efter förslag av
ansvarig chef och kontaktombud.

Nivå  % av tid Poäng Kr/mån
1 > 5 % 20 320
2 > 10 % 25 400
3 > 20 % 50 800
4 > 30 % 75 1 200
5 > 40 % 100 1 600
6 > 50 % 125 2 000

 

Beroende på vilken tidsåtgång så erhålls olika poäng där varje poäng är värd 16 kr/mån  

Definitioner
Den tid som avses är den normala arbetstiden som man utför den speciella arbetsuppgiften
Ex 25 min varje dag i snitt under en längre tid motsvarar 5 % dvs Nivå 1 (20 poäng).

Definitioner

Befattning
Med en befattning avses en arbetsuppgift som kräver en eller flera heltidsarbetande och skall vara förhandlad mellan Företaget och Jbk och besättas med minst en person.

Mångkunnighet
När en person Kan – Vill – Gör en annan befattning utöver sin egen befattning och behärskar det jobbets alla normalt förekommande uppgifter.
B
åde chef och den anställda skall gemensamt vara överens att man kan jobbet och vara dokumenterat och underskrivet av både chef och anställd.

Utbildningar
De licensutbildningar som finns godkända är följande:
Skyddsombuds utb,   (ej omp. grundande)
Instruktörsutbildning
Svetsutbildning.
Motorförarutbildning

Flytt till annan avdelning
Om man på egen begäran byter avdelning och befattning upphör lönedelar man tidigare haft om inte en särskild överenskommelse har träffats.

Uppföljning av löner

Så här fungerar uppföljningen

 

Varje halvår sker en genomgång som berör alla individers status mot lönesystemet avseende prövning av olika personliga tillägg.

Vid byte av befattning sker detta från den månad det avser.

När man har byter befattning eller har en annan förändring, ska det tas upp med kontaktombudet eller chefen och påtala att din lön bör förändras.


Ombudet och chefen skall därefter ”förhandla” och bli överens om uppgifterna stämmer. 


Lönekontoret för in uppgifterna i lönesystemet, därefter erhåller ombudet och chefen lönepappret där alla fakta om löner finns.

 

 

Lönespridning

I alla lönesystem finns det maximala ersättningar som man kan få. nedan visas min och maxgränserna i lönesystemet.

 

Vad är Omp-tillägg 

Vi har ett löneskydd §8 i vårt avtal stål och metall som kallas Omp tillägg.  För att omfattas av detta löneskydd skall man ha minst två års obruten anställning .