Sociala Fonden

 

Järnbruksarbetarnas

Sociala Fond

Stadgar

 1. Fondens ändamål
  Järnbruksarbetarnas sociala fond har som syfte att bidra med hjälp för sjuk och hälsovårdskostnader man har i Sverige i den mån det inte ersätts på annat sätt.

 2. Medlemskap
  Medlem i Järnbruksarbetarnas sociala fond antas den som uppfyller följande kriterier
  • Medlem i Metalls Järnbruks klubb JBK
  • Anställd i Outokumpu Stainless Degerfors
  • Erlägger den månadsavgift som bestämts på medlemsmöte

 3. Finansiering
  Järnbruksarbetarnas sociala fond finansieras av medel från medlemmarna

 4. Inträde i fonden
  Personer som blir nyanställda inom Outokumpu Stainless Degerfors och som är medlem i Metall JBK erbjuds att ingå i fonden omedelbart.
  Den som tidigare reserverat sig och som önskar att ingå som medlem har en karenstid på 18 månader som man skall erlägga avgift för.

 5. Bidrag ur fonden
  Bidrag ur fonden beslutas på Järnbruksarbetarnas sociala fond
  medlemsmöte efter förslag från styrelsen, och det är bara kostnader som man haft i Sverige som ersätts.

 6. Årsmöte
  Järnbruksarbetarnas sociala fonds årsmöte skall före Mars månads utgång välja en styrelse bestående av Ordförande , Kassör och Ledamot samt 2 revisorer.

 7. Årsberättelse
  Årsberättelse och revisionsberättelse skall upprättas för varje verksamhetsår och uppläses och godkännas på årsmötet.

 8. Firmateckning
  Årsmötet skall utse 2 firmatecknare ur Järnbruksarbetarnas sociala fonds styrelse

 9. Fondens upplösning
  Upphör fonden med sin verksamhet skall det eventuella överskottet i fonden överföras till Metall Jbk och fortsättningsvis användas till sådana ändamål som har anknytning till fondens tidigare verksamhet
  Årsmöte fattar beslut om fondens upplösning.

   

Tandläkare ersättning

När man får tandvård oavsett om det är hos en privat tandläkare eller folktandvården får man tillbaka 70 % av de kostnaderna dock max 6.500 kr/ kalenderår.
Är det kostnader efter det betalar medlemmen dessa själv. 

Det är bara kostnader för tandvård i Sverige som ersätts, ersättningar för olika tandvårdsförsäkringar ersätts inte 

Ett exempel
En person genomför

 

Undersökning Tandläkare 450 kr
Behandling Tandläkare 1 507 kr

Behandling Tandhygienisten

 500 kr
Summa kostnad 2 457 kr

 

Personen får då från sociala fonden 70 % av kostnaden = 1 720 kr

Glasögonersättning

Ersättningen som man kan få gäller max 4.000 kr och de 3 olika delarna som man kan få ersättning för är

 • Synundersökning
 • Glasögon med styrka
 • Linser med styrka

 

 • 4.000 kr gäller under en tidsgräns av 2 kalenderår
 • För att få ersättning skall man hämta ett speciellt intyg från Metall JBK
 • På inköpsstället lämnar man intyget och får det undertecknat via stämpel att inköpet faller inom ovanstående regler .
 • Ersättning kan endast erhållas om intyg är underskrivet av försäljnings stället.
 • Ersättning vid köp på internet gäller om man kan styrka att det är köp avsett enligt ovan till medlemmen
 
Medlemskap i fonden
Eftersom detta är en fond som ligger utanför JBK klubben ,finns det regler om medlemskap till fonden samt stadgar.
På Sociala fondens årsmöte har man fastställt följande regler för medlemskap i fonden.
För att bli medlem och
utnyttja fonden så krävs det
 
 • Medlem i Metall JBK
 • Anställd på Järnverket
 • Betalar 100 kr/mån i medlemsavgift
Medlemsavgiften betalas via löneavdrag på lönen med 100 kr/ mån.
Kan man inte göra ett löneavdrag på lönen sänds det ett inbetalningskort ut till medlemmen. Man får då 1 mån på sig att betala.

Sker inte inbetalning inom 1 månad blir man utesluten ur fonden .

Den som avstått från medlemskap eller blivit utesluten på grund av bristande betalning , kan återigen ansöka om medlemskap ,
men måste då som medlem betala avgiften under 18 månader innan man kan utnyttja fonden.

Orsaken till karensen är att man inte skall kunna gå in och ur fonden beroende på hur tandläkarbesöken ligger.

Vid varje årsmöte tas beslut om vad ersättningsnivån skall vara, avsikten är att fondens medel skall återgå till medlemmarna

Ersättning för läkarbesök och recept

 • När du uppsöker en sjukvårds inrättning och betalar för vård skall du gå till JBK och lämna det orginalkvitto du fått.
  Du får tillbaka den faktiska kostnaden på orginalkvittot men max 700 kr/år.
  Högkostnadskydd för Örebro län är 1 150 kronor/år

 • När du får ett recept. Begär ett Receptkvitto på Apoteket och lämna det kvittot till JBK så får du tillbaka pengar.
  Du får tillbaka den faktiska kostnaden på orginalkvittot men max 2000 kr/år.
  Högkostnadskydd för Örebro län är 2350 kronor/år

 • Grundprincipen för att få ekonomisk ersättning från Sjukhjälp stiftelsen är att man är medlem i JBK.
 • Läkarkvitton skall vara från en vårdande instans som är godkänd av Landstinget eller av försäkringskassan. Det innebär att kvitton ej gäller från privat läkare / sjukgymnaster som står utanför försäkringssystemet.
 • Om man har fått en skada eller en sjukdom som går under ett annat försäkrings system skall ersättning sökas där och INTE i sjukfonden.