PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS UTBILDNINGSFOND

Bidrag för dina barns studier!

Vi har en stiftelse inom företaget som heter Ernst Odelbergs utbildningsfond och ändamålet är att ge utbildningsbidrag åt barn till anställda
inom Outokumpu Stainless AB i Degerfors och som utbildar sig inom områden som är lämpade för företagets verksamhet.

Berättigade för att kunna söka :

 • Barn till anställda inom Outokumpu Stainless AB Degerfors som på högskolenivå utbildar sig inom områden lämpade för företagets verksamhet.

 • Även barn som går på gymnasieskolans tekniska linjer är välkomna att söka.

 • För att sökande skall kunna erhålla bidrag från fonden krävs också att vederbörande varit anställd i bolagets tjänst minst en månad.

Stadgar

§ 1 Personalstiftelsen Ernst Odelbergsutbildningsfond som upprättats i anslutning till den av bolaget tidigare bildade Ernst Odelbergs fond, skall ha till ändamål att bereda
understöd åt barn till anställda inom Outokumpu Stainless AB i Degerfors som utbildar sig inom områden lämpade för företagets verksamhet.

§ 2 För att sökande skall kunna erhålla bidrag från fonden förutsätts dessutom att vederbörande bör ha varit anställd i bolagets tjänst minst en månad.

§ 3 Avgångsbetyg eller intyg för tid under vilken bidrag erhållits skall efter utbildningens slut inlämnas till stiftelsens styrelse.

§ 4 Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av fyra ledamöter med lika många suppleanter, som utses till lika antal av arbetsgivaren och de
arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.

§ 5 Stiftelsens medel förvaltas av stiftelsens styrelse.

§ 6 Angående avkastningens användande i enlighet med stiftelsens ändamålsbestämmelse har stiftelsens styrelse att besluta.

§ 7 Ändring av fondens stadgar får ej ske annat än med Länsstyrelsens godkännande eller i samband med fondens upplösning.

§ 8 I nyssnämnda fall av upplösning skall Länsstyrelsen godkänna vad medlen skall användas till.

Ersättningar 

De ersättningar som man kan få i bidrag är knutna till aktuellt basbelopp 
och man kan få per termin följande ersättningar

 
 • Högskoleutbildning  Mellan 15% till 25%  beroende på utbildning
 • Gymnasieskola teknisk linje  5 %

Ordinarie

Jenny Sjögren

Outokompu

Björn Ekberg

Kassör

Anette Blom

JBK

Mikael Lilja

Unionen

Suppleant

Linnea Lennartsson

Outokompu

Peter Ryning

Unionen

Ann-Sofie Larsson

JBK

För att söka bidrag terminvis

 • Odelbergs fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och döttrar till anställda inom Outokumpu Stainless i Degerfors som på högskolenivå utbildar sig inom områden lämpade för företagets verksamhet.

 • Även barn som går på gymnasieskolans tekniska linjer är välkomna att söka.

 • Sökande bör ha varit i bolagets tjänst minst en månad.

 • Om någon känner att han/hon, eller hans/hennes dotter/son uppfyller ovanstående kriterier är Ni välkomna med en ansökan.

 • Uppmaning att söka finns på företagets och Jbk intranätsidor en månad före semester och juluppehåll. Ansökan skall gälla genomförda under den gågna terminen

  Då fondens medel är begränsade och vi eventuellt kommer att tvingas göra ett urval bland de sökande så är det bra om Ni som går på Högskola/Universitet har ett så ’färskt’ studieintyg som möjligt där vårterminens studieresultat framgår.

  Till ansökan skall bifogas intyg från Universitet/Skola som styrker att studier bedrivits under höstterminen.

 

Vid frågor kan Ni höra av Er till
Jenny Sjögren telefon 47249
eller JBK 47 365.