TESTUTFÖRANDE OCH ANALYSSVAR

Drogtest görs på Företagshälsovården Degerfors enligt rutiner fastställda av godkända sjukhus som också svarar för droganalyserna.

Den rutin som skall gälla är den så kallade AvPo-modellen, vilken består av två rutiner. Den ena avser drogtest för nyanställda/slumpmässigt urval.

Den andra rutinen gäller vid misstanke om missbruk. Företagshälsovården Degerfors informerar om rutinerna vid provtillfället.

I samband med provtagning skall den testade underteckna testprotokoll.

Analyssvaren lämnas av läkaren. Vid negativt svar – ingen åtgärd.
Vid positivt svar underrättas den anställde ifråga samt enhetens personalchef, som i sin tur meddelar närmaste chef och central facklig företrädare.

Förekomst av hot eller våld vid testtillfället leder omedelbart till att den anställde skiljs från sin anställning, vilket föregås av MBL-förhandling.