ÅTGÄRDSPROGRAM VID POSITIVT SVAR

Vid narkotikamissbruk skall den anställde erbjudas behandling. Företagshälsovården Degerfors medverkar till att utreda missbrukets svårighetsgrad och omfattning samt föreslår lämplig behandling.

Ett positivt testsvar kan för vissa befattningshavare innebära att man omplaceras till dess man visat minst fem negativa svar under en tidsperiod på ett år.

Enhetens personalansvarige samt övriga berörda svarar för att en skriftlig behandlingsplan upprättas. Rehabiliteringen kan antingen bekostas av samhället eller bekostas med lika delar av den anställde och företaget eller enbart av företaget. Under behandlingstiden ges stöd från Företagshälsovården Degerfors, chef och den fackliga organisationen.

Under ett år efter behandlingen skall den anställde vara beredd att lämna minst fem ytterligare drogtester. Samtliga skall vara negativa.

Vid vägran att genomgå rehabiliteringsprogram eller om två i följd lämnade drogtester är positiva skiljs den anställde från sin anställning.