Arbetssätt vid missbruk av alkohol- och/eller droger 

 1. Påverkan av alkohol- och/eller droger uppdagas vid prov taget vid slumpmässig kontroll alternativt vid misstanke.
 2. Om utandningsprov överskrider gällande gränsvärde (i dagsläget 0,2‰) eller drogtest visar positivt ska medarbetaren transporteras hem av närmaste chef och representant från HR.
  Vid utandningsprov överstigande gällande gränsvärde tas ytterligare ett utandningsprov med annan alcometer. Vid positivt drogtest skickas prov till ackrediterat laboratorium för analys.
 3. Rehabiliteringsmöte bokas nästa dag av närmaste chef. Chefen kallar medarbetaren, HR, Företagssköterskan samt berörd arbetstagarorganisation.
 4. HR förbereder erinran och tar med denna till rehabiliteringsmötet.
 5. Mötet genomförs och dokumenteras av HR.
 6. Rehabiliteringskontrakt 1 upprättas och signeras av medarbetaren, närmaste chef, HR representant som berörd arbetstagarorganisation. Utandningsprov utförs av närmaste chef, HR kan utföra provning efter överenskommelse med chef.
 7. Allt går enligt plan och medarbetaren frigörs från kontraktet efter fullföljande alternativt bryter mot kontraktet – Närmaste chef kallar enligt punkt 3 till nytt rehabiliteringsmöte.
 8. HR förbereder varning och tar med denna till rehabiliteringsmötet.
 9. Mötet genomförs och dokumenteras av HR.
 10. Rehabiliteringskontrakt 2 upprättas och signeras av medarbetaren, närmaste chef, HR representant som berörd arbetstagarorganisation. Utandningsprov utförs av närmaste chef, HR kan utföra provning efter överenskommelse med chef.
 11. Allt går enligt plan och medarbetaren frigörs från kontraktet efter fullföljande alternativt bryter mot kontraktet – Närmaste chef kallar enligt punkt 3 till nytt rehabiliteringsmöte.
 12. HR förbereder varning och tar med denna till rehabiliteringsmötet.
 13. Mötet genomförs och dokumenteras av HR. Vid mötet beslutas om anställningsformen skall ändras till provanställning och vilka förutsättningar som gäller för anställningen.
 14. Rehabiliteringskontrakt 3 upprättas och signeras av medarbetaren, närmaste chef, HR representant som berörd arbetstagarorganisation.
 15. Allt går enligt plan och medarbetaren frigörs från kontraktet efter fullföljande alternativt bryter mot kontraktet – Närmaste chef kallar enligt punkt 3 till möte där anställningen omprövas.
  En sammanlagd tidsperiod om 18 månader gäller för behandlingsperioden, d v s 6 månader per kontraktsperiod. Det innebär att vid återfall under denna period skrivs kontrakt mot nästa nivås rehabiliteringskontrakt.