Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS

När du blir sjuk får du normalt först sjuklön från din arbetsgivare och sedan sjukpenning från försäkringskassan.

Om du är sjuk länge, betyder det att du förlorar mycket pengar.

Därför har vi genom avtalsförsäkringar förhandlat fram ett särskilt tillägg, som höjer din sammanlagda ersättningsnivå.

AGS gäller för dig om du:
• är under 65 år
• har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare
• har fått sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan.

Försäkringen gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

Ange din Månadsinkomst: 
Dagarbetare Dag 1  Dag 2-14 Dag 15 – 3 mån 3 mån -1 år 1 år – 2 år

Karensdagen

Sjuklön företaget

F-kassan

AGS-försäkring

Sjuk/efterlev.förs* 

JBK:s försäkring*

Sjuklön företaget

För den första dagen, tom dag 15 har man rätt till ca 80 % sjuklön från företaget, man får ett timlöneavdrag, du kan kolla in mera här

F-kassan

Vid beräkning av sjukpenning ska den sjukpenninggrundande inkomsten först multipliceras med talet 0,97.
detta underlag betalas 80 % i sjukpenning, men då max upp till 7.5  basbelopp du kan se mer om basbelopp här

AGS-försäkring

AGS börjar gälla när man har varit anställd i minst 90 dagar.  Även tidigare anställningar kan räknas in i denna s k kvalifikationstid . Den tidigare anställningen får inte ligga längre tillbaka än två år räknat från den dag då den pågående anställningen började.  Förutom att fullgöra kvalifikationstiden måste man ha fått sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av försäkringskassan  och ha varit frisk till minst 25% sedan minst en vecka innan försäkringen träder i kraft. du kan läsa mer om AGS här

Sjuk/efterlevande försäkringen

Minst halv arbetsoförmåga i 360 sammanhängande dagar (karens) Vid perioder av full arbetsförhet på vardera högst 14 dagar ska beräkning av karens ej avbrytas. Månadsersättning betalas ut med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje kalenderdag vid arbetsoförmåga i max 365 dagar Avbruten ersättningsperiod kan återupptas om man inom ett år åter blir arbetsoförmögen i mer än 14 dagar i följd

JBK:s försäkring

JBK:s sjukförsäkring gäller efter 3 månader. Vi betalar en premie varje månad och när en medlem blir långtidssjuk kontaktar vi Folksam som ser till att du får en skattefri månadsersättning.

 

* Ersättningen är skattefri .