2007

Presentation av lokala
avtalsförhandlingarna 2007

Vi har haft tre huvudpunkter i årets avtal

a) Av-delshöjning
b) Utbildning i IV delen
c) Grupplivförsäkring

Det frågor som varit mest besvärliga har varit

 1. Hur skall de löneplacerade personerna lönesättas

 2. Hur skall ett utbildningsystem kunns se ut

AV-dels höjning

Det centrala avtalet säger 780 kronor per heltidsarbetande samt att ev OMP skall återföras till potten

Vi har blivit överens att AV-delen skall ökas med 750 kr och den del som återstår 30 kronor samt den del som avser OMP, överförs till IV-delen för att användas vid införandet av ett nytt utbildningssystem. 

1:a April AV-delen ökar med 750 kr

IV-dels höjning

Lönegruppen skall påbörja ett lönearbete med syfte att införa en utbildningsfaktor 

Målet är att utbildning som initieras av företaget och utbildningar som är ett krav och som ligger utanför den ordinarie befattningen skall premieras på något sätt.

Vi är överens att;

 • De 30 kronor som kvarstår från lönepotten samt att de medel avseende OMP skall tillföras IV-delen, för att användas till utveckling av denna parameter.
 • Totalt överförs 8 poäng till befintliga 20 poäng vilket gör att utbildningsdelens IV-del från 1 april är 28 poäng.
 • Vid iscensättande av den nya utbildningsparametern ges en möjlighet för parterna att återföra max 10 poäng till AV-delen. 
 • Resterande del skall dock användas med intentionen att premiera de medarbetare som verkar enligt det nya systemet.

IV-delen kommer att öka med 114,72 i månaden det som förändras är att utbildningspoängen kommer att ändras från 20 till 28 poäng.
Tidigare har det inneburit att man haft 286,80 och det nya blir 401,52 kr.

Utbildningsfaktorn blir denna

 

Grupplivförsäkring Aug

Från 1 Aug sker det inte längre något löneavdrag för Grupplivförsäkring (värde idag 118 kr netto) (Brutto 157 kr)

Orsaken är den att Jbk betalar den istället. 

Det är de pengar vi avsatte i förra årets löneförhandlingar där vi räknat med att kunna göra en pensionsförsäkring för alla, men som ej gick att genomföra 

Vårt krav var att grupplivförsäkring skulle skötas av företaget istället för JBK, och det skulle då finansieras av administrationsbidraget, som då skulle halveras från 0,9532% till 0,4766 %. Företaget avvisade detta och JBK får hantera detta själv.

Det innebär att medlemmarna får 157 kr i minskade utgifter, och att alla alltid är garanterade en Grupplivförsäkring via JBK

Övrigt i avtalet

 • Ny regel införs med ers för minst 2 tim vid möten och utbildningar på personens fritid.
  Gäller inte möten/utbildningar i direkt anslutning till ordinarie skift samt att denna parameter ej kan kombineras med kallelse.
 • Kvartalsgenomgång skall vara avklarade senast under Jan – April – Juli – Okt
  Deltagare skall vara 1 Jbk – 1 Kontaktman 1 avdelningschef 1 personalavdelningen.
 • Arbetstidsavtalet gäller men med följande undantag.
  Förskjuten dygnsvila som förläggs till ordinarie arbetstid är betald .
  I det centrala avtalets ”anmärkning 2” är den lokala överenskommelsen att en årlig avstämning skall ske.
 • De arbetare som har en anställning på nationaldagen varje år erhåller 2 timmar och 18 min och skall påföras i arbetstidsbanken.
 • Vi är överens att vi skall tydliggöra reglerna för samordnare med hur vi skall hantera ersättning under utbildning.
  Ett förslag till förtydligande skall vara klart till och med w27,s utgång.
 • Lönesättningen för tekniker lön ersättningen skall vara 21 % av snittlön och ej 18 %
 • Faktorjämförelse i arbetsvärderingen skall ske våren 2008.
 • Ny Snittlön skall fastställas
 • Alla övriga ersättningar räknas upp med centrala avtalets 3,4 %, ej samordnarersättningen
 • Träffades en lokal överenskommelse att alla förhandlade skiftschemor redan innehåller natt, dygns och veckovila och att beräkningsperioden alltid är en rullande period om 12 månader.
 • All produktionsbonus exkl koncernbonus inrapporteras som lön. Detta skall dock inte innebära att då t ex kampanjbonus avslutas/upphör att densamma är lönepåverkande och påverkar det totala löneläget.
 • Parterna är också överens om att en avstämning avseende löneläget inom Stål-och Metallavtalet skall göras den 1 december 2007.Totalt utfall av avtalet