Redovisning av lokala avtalet 2005

Antaget på klubbmötet Maj 2005

Stål- och metallavtalets övergångsbestämmelser för 2005

Löneökningar den 1 april 2005

Avtalet:
Löneökningen är ett löneutrymme på 455 kronor * antalet personer, ( 455*430 =200 200 kr) och dessa pengar är en pott skall fördelas i lönesystemet där vi har grundlön + individuella delar.  

Överenskommelse:
Vi är nu överens att vi fördelar dessa pengar lika till alla vilket innebär att vi lägger löneökningen enbart på
AV-delen och varje lönegrupp höjs då med 455 kr.

Livsarbetstidspremie (LP)
I enlighet med vårt avtal om förkortning av livsarbetstiden ska 3,65 % av lönesumman avsättas till LP vid utgången av 2005.

Detta gäller alla Metallare på järnverket och det innebär att man i år får 3,65 % på sin lön

Exempel
Den som varit anställd sedan 1998 och idag har en inkomst på 21.000 kr/mån har följande i LP
( Man får ett försäkringsbrev varje år från LO-SAF pension om detta)

År Lön LP % Avsätts/år  Avsätts/mån  Ränta LP kr
1998       17 075 0,50%       1 025 85        41     1 065
1999       17 587 1,00%       2 110 176      127     3 303
2000       18 114 1,50%       3 261 271      263     6 826
2001       18 658 2,10%       4 702 392      461   11 989
2002       19 218 2,70%       6 227 519      729   18 944
2003       19 794 3,30%       7 838 653   1 071   27 854
2004       20 388 3,30%       8 074 673   1 437   37 365
2005       21 000 3,65%       9 198 767   1 863   48 425

Förklaring
År      Vilket år som avses med avtalet (startade 1998)
Lön    Din totala lön inkl OB (vi har räknat med 3% löneglidning)
LP %  Vilken % av din inkomst som avsätts
Avsatt Hur mycket som avsätts per år till din pensionsfond
Ränta Vilken ränta du får på ditt kapital från FORA (vi kalkylerar med 4%)
LP Kr Hur mycket ditt totala LP kapital är

 

Omplaceringstillägg 
Det finns på Järnverket idag 2 olika system, 
ett gammalt som upphörde 2004 och ett nytt system som då trädde i kraft istället. 

Vi har mycket stora omplaceringstillägg sedan tidigare på grund av stålverksnedläggningen.

Gamla OMP regeln
Man kan endast reducera ett omplaceringstillägg om man får en
lönehöjning utöver centralt avtal 
Annars skall man överenskomma i förhandling om det skall ske och
med hur mycket. 
Nya OMP regeln
Varje år skall alla omplacerings tillägg reduceras med 33 %  
Det innebär att man max kan ha ett omplaceringstillägg i
tre år därefter är det 0 kr. 

OMP =Ett löneskydd
Sker omplacering till befattning med lägre lön betalas ett personligt omplaceringstillägg motsvarande skillnaden mellan arbetarens genomsnittliga grundförtjänst senaste kvartal eller motsvarande lokalt överenskommen period och motsvarande förtjänst för den nya befattningen under motsvarande tid.

Sker efter omplaceringen en höjning av lönen för den nya befattningen reduceras tillägget i motsvarande grad.

 

Problem:
Det gamla systemet existerar inte längre men det finns personer som har det kvar.

Det gör att personer som utför ett likartat arbete, och där en person har ”ett gammalt OMP”  innebär det att  man inte har lika lön för lika arbete, vilket upplevs som orättvist. 

Samt att företaget vill behandla de gamla omplaceringstilläggen som de nya, vilket innebär att de  försvinner på 3 år. och det gör en snabb nedtrappning av lön.

Vi har haft en kraftig omställning 2001- 2003 vilket gjort att tilläggen ökat markant.

Företaget vill ha bort det gamla systemet enbart använda de nya OMP systemet

Vårt recept: 

Vi reducerar de gamla omplaceringstillägg under en fem års period med start 1 Okt 2005  och de ”gamla” omplaceringstilläggen skall vara borta under 2009.

Exempel

Det gör att man har fem år (till 2009) på sig att att kunna upparbeta andra lönedelar i vårt lönesystem för att uppväga reduceringen

Vi är överens om en princip hur vi skall använda dessa pengar.

Detta träder i kraft  1 April 2006

Bakgrund
Idag kan alla teckna en egen privat grupplivförsäkring i något försäkringsbolag
.
Kostnaden för en grupplivförsäkring 2005 är ca 105-140 kr/mån.

Vi har gjort en konstruktion utifrån våra gamla omp.tillägg som kan innebär att alla Metallare får en Grupplivförsäkring från den 1 April 2006

Konsekvens
Vårt mål är då att Metall JBK kommer att betala Grupplivförsäkringen, och att de som har ett Löneavdrag för detta kommer då att upphöra eftersom vi betalar den försäkringen. (vi återkommer när vi vet mer hur vi kan lösa detta)

JBK :s försäkringspaketet för alla våra medlemmar kan då innebär detta

Följande förändringar i arbetsvärderingen

För att se varje flödesgrupp i detalj gå till flödesgruppvärderingen i menyn under löner 

De som kommer att få en lönehöjning på grund av värderingen får den retroaktivt från 1:a Januari