Övriga ersättningar 

När man utför olika saker så finns det en hel del olika ersättningar som man är berättigad till när som ligger utanför månadslönen,

Här kan du se till vänster vilka ersättningarna är

Du kan även räkna ut själv vad olika frånvaroavdrag på din lön ser ut

OB-ersättningar 

De olika OB ersättningarna som gäller från 1 april 2023

OB-tillägg

 

Klockan

 

Krtim

Alla dagar (em)

17-22

31,48

Alla dagar (natt)

22-06

45,85

Lördagar

22-22

88,27

Söndagar

22-22

123,84

Helgdagar

22-22

206,08

Avd QP & LP

OB/mån

Kont dag 06,30 – 15.00 2 949 
2 skift 1 622 
2 Skift (led mån & em 12-21) 1 211
Kont 2-Skift deln.avs 6 898
Ständig fm/Natt 2 818
3 Skift framlänges 3 548
3 Skift baklänges 3 564
3 Skift ve+mek.prov 6 088
5 Skift 7 829
6 Skift 6 843

Degerfors PSC Nordic

OB/mån
3 Skift 3 318
2 Skift 1 670

 

Beredskaps ersättning  (Gäller från 1:a April 2023)

Beredskapstjänst med skyldighet för vederbörande att vara anträffbar i bostaden eller annan angiven plats för att efter kallelse infinna sig på arbetsplatsen.

Om man under beredskapen inte får sin nattvila vid utryckning skall skälig återhämtning beredas och kodas med 17 (tjänstledighet med lön).

Ersättning Grundregler (avseende dygnsgränsen kl 22 till 22) Art

Vardagar , ej arbetsfria……………………………………………………48,35 kr/tim

b Lördagar, söndagar, trettondagen, Kr Himmelfärdsdag, Nationaldagen,
Alla Helgons dag samt arbetsfria vardagar…………………………55,92  kr/tim

Nyårsafton fr kl 14, nyårsdagen, långfredagen, påskafton,
påskdagen, annan dag påsk, 1 maj, dagen före pingstafton fr kl 22,
pingstafton, pingstdagen, dagen efter pingstdagen till kl 06.
midsommarafton, midsommardagen, dagen efter midsommardagen,
julafton, juldagen samt annandag jul………………………………..58,69 kr/tim

 

Anm 1
Beredskapsersättning beräknas per timme efter beredskapstidens längd. Nedan anges exempel på vanligen förekommande arvoden.
Övriga göres upp i samråd med Lönekontoret.

Exempel: Kronor/helt pass

1. Vardagar från arbetets slut kl 16 till arbetets början påföljande
dag kl 07…………………………………………………………………………725,01:-

2. Veckoslutsberedskap från fredag kl 16 till måndag kl 07…………3.409,83:-

3. Veckoslutsberedskap från fredag kl 20 till söndag kl 20……….…2.670,53:-

4. Veckoslutsberedskap från fredag kl 20 till måndag kl 04…………3.070,08:-

5. Veckoberedskap (hel helgfri vecka) från fredag kl 16 till
fredag kl 16…………………………………………………………………….6.311,36:-

Anm 2
Ersättning för särskild kallelse utbetalas ej samtidigt med beredskapsersättningen.

Vid påkallad inställelse i arbetet under:

a) ej arbetsfria vardagar mellan kl 06 och 22 utges ersättning för arbetad tid för minst 2 timmar.

b) ej arbetsfria vardagar mellan kl 22 och 06 samt för arbetsfria vardagar, lördagar, söndagar och helgdagar utges ersättning för arbetad tid för minst 3 timmar.

Anm 3

Elreparatörer har under veckoslut en markant större utryckningsfrekvens. För dessa betalas för det antal utryckningar som överstiger 4 gånger per normalt veckoslut ersättning för särskild kallelse.

Övertidsarbete

Som övertidsarbete räknas arbete utöver det ordinarie arbetstidsmåttet per dygn.
Bedömningen av om övertidsarbete utförts sker med utgångspunkt från arbetarens ordinarie arbetstidsschema.
Arbetad tid utöver det för kalenderdygnet (kl 00- 24) i schemat angivna arbetstidsmåttet – antalet arbetstimmar – är övertid.

Övertidstillägg= 53,93 kr/tim

Arbete under friskift
Med friskift avses i skiftschema inlagda lediga skift för att följa det fastställda veckoarbetstidsmåttet. I anslutning härtill noteras att en åtskillnad görs mellan ledig dag och friskift. Begreppet ”ledig dag” följer bestämmelsen i § 5 mom 6 om arbetstidens förläggning och räknas ej som friskift. Så är t ex för dagtids och tvåskiftsarbete, som ej är kontinuerligt, lördag och söndag ledig dag.

För arbete på ledig dag – enligt det arbetstidsschema som gäller för det utförda arbetet – betalas alltid övertidsersättning.

Vid arbete på friskift finns två alternativ.

  1. Om skiftarbetare utför arbete under en friskiftsperiod och direkt återgår till ordinarie arbetstidsschema efter friskiftsperioden erhåller arbetaren övertidsersättning för samtliga arbetade extra timmar under friskiftsperioden. Regeln förutsätter alltså att arbetaren arbetar enligt det ordinarie schemat både före och efter friskiftet.
  2. Vid överflyttning av arbetare till annat arbete eller vid omläggning av arbetstid en betalas övertidsersättning för arbete på friskift först sedan den totala arbetstiden under en sjudygnsperiod överstiger arbetstidsmåttet i det tidigare ordinarie arbetstidsschemat, se kommentarer till tilläggsregeln nedan.Ett undantag uppkommer dock i det fall arbetstidsschemat, till vilket överflyttning eller omläggning skett, medför arbete på ledig dag (märk skillnaden mellan ledig dag och friskift), för vilken övertidsersättning alltid betalas.

 

Särskild kallelse 

(Gäller från 1 April 2018)

Personal som kontaktas på sin fritid och i samband därmed beordras ut på icke ordinarie arbetstid

Ersättning:

Anmärkning:
Ersättning för särskild kallelse utbetalas ej samtidigt med beredskapsersättning

El reparatörer har under veckoslut en markant större utryckningsfrekvens. för dessa betalas för det antal utryckningar som överstiger 4 gånger per normalt veckoslut, ersättning för särskild kallelse


Möten utanför ordinarie arbetstid
När man på sin fritid är med på olika möten skall man ha sin ordinarie lön samt övertidsersättning.
Man skall ha ersättning för den tid som mötet håller på, men minst för 2 timmar.

Gäller inte möten/utbildningar i direkt anslutning till ordinarie skift samt att denna parameter ej kan kombineras med kallelse.

 

Utbildningsregler

BETALNING INTERN/EXTERN UTBILDNING 

Allmänt

  1. Med utbildning avses av företaget initierad utbildning.
  2. Utbildningen betraktas som del i den anställdes arbete.
  3. Utbildningen kan vara förlagd till ordinarie arbetstid eller på fritid (friskift). Kombination av utbildningen kan förekomma.
  4. All utbildning är undantagen från veckovila.
  5. Restidsersättning och traktamenten utbetalas om utbildningen är förlagd till annan ort.
  6. Undantag från avtalet skall ske i god tid före utbildningen mellan Facklig företrädare och personalman.

 

Handledartillägg

Inom varje avdelning så kan man komma överens om att ha en eller flera personer (fadder) som tar ett ansvar för att ta hand om gymnasieelever eller elever men det gäller inte för grundskolans elever eller feriearbetare.

Då utbetalas ett tillägg på 500 kr per vecka alternativt 100 kr per dag

För att erhålla ersättning krävs att man genomgått handledar utbildning,