Landgrensfonden

Landgrens musikstipendium

Järnbruksarbetaren Karl-Erik Landgren och hans söner Nisse, Per och Håkan har varit motorer för det breda och vitala musikliv som finns i Degerfors.
De har alla också arbetat vid Degerfors Järnverk. För att förvalta och utveckla det musikarv och den brukskultur som Landgren skapat så inrättar Metalls järnbruksklubb i Degerfors Landgrens musikstipendium.

Syfte och motiveringen till stipendiefonden lyder på följande vis:

Till Karl-Erik, Per, Håkan och Nisse Landgren

Familjen Landgren har sedan 1920-talet varit en motor för det breda musikliv som är ett av Degerfors många goda varumärken. Vi järnverksarbetare vill tacka Karl-Erik, Per, Håkan och Nisse. De har alla varit våra arbetskamrater i järnverket. Deras musik har funnits med vid järnbruksklubbens möten, på dansbanan i Folkets park och i musikkåren under våra 1 maj-möten. Karl-Eriks kornett bjöd varje dag under åren 1955-82 på lunchkonsert i mekaniska verkstaden.

Det är en unik musik- och kulturinsats som stärkt sammanhållningen och glädjen i brukssamhället. Under vår kamp för stålverket och för de anställdas framtid har den fungerat som ett moraliskt stöd, som hjälpt oss att inte ge upp.

Det är viktigt att Karl-Eriks, Pers, Nisses och Håkans musikarv förs vidare av nya generationer. Degerfors utan musik skulle bli ett tystare, tråkigare och tommare samhälle.

Vi i Järnbruksklubben har därför beslutat instifta ett årligt stipendium på 2 500 kronor för familjens insatser. Vi vill att Karl-Erik och grabbarna ska investera det i framtiden. Stipendiet är avsett att fritt delas ut till en ung talang i Degerfors musikkår eller i kommunens musikskola. Två verksamheter som är förknippade med familjen Landgrens evigt välljudande och mjukt spinnande musikmotor.

 

Regler för utdelning av Landgrens Musikstipendium

  • Landgrens stipendiefond administreras av Metalls Järnbruksklubb, på ett särskilt insatt konto på Föreningssparbanken i Degerfors.
  • Metall JBK avsätter en engångssumma till Landgrens stipendiefond på 25 000 kr september 2004.
  • Metalls Järnbruksklubb överför via Sparbanken automatiskt i september varje år 2 500 kr till Landgrens stipendiefond.
  • Landgrens stipendiefond är 2 500 kr och ska årligen delas ut till en ung talang i Degerforsmusikkår eller vid kommunens musikskola.
  • Stipendiat kan endast föreslås av lärare på Degerfors musikskola eller ansvarig inom Musikkåren.
  • Familjen Landgren utser stipendiat bland föreslagna kandidater och skall kort motivera sitt beslut. Beslutet kan inte överklagas.
  • Familjen Landgren bestämmer tidpunkten och formerna för stipendiets utdelning.
  • Skulle den för året anslagna stipendiesumman vid något tillfälle ej tas i anspråk, skall beloppet återföras till stipendiefonden.
  • Metall Järnbruksklubb garanterar att minimisumman 25 000 kr finns tillgänglig för stipendiet varje år. Detta gäller så länge det finns minst 200 Metallanslutna medlemmar på Degerfors Järnverk.
  • Om Metalls Järnbruksklubb upphör eller om medlemmarna inom Metalls Järnbruksklubb understiger 200, skall kapitalet i Landgrens stipendiefond överföras till Degerfors Kommun för en fortsatt utdelning av stipendiet till kapitalet är förbrukat.