Avdelningen

Styrelse

 
Att handha alla övergripande frågor inom Degerfors Järnverk.
 Ge hjälp och service till de olika kontaktmännen
 Att fastslå och ta fram fackliga principer vid förhandlingar
 Utser vilka personer som skall arbeta heltid
 Att ge de heltidsanställda direktiv om arbetets innehåll och uppläggning
 Att vara Järnbruksklubbens högsta beslutande organ mellan klubbmöten
 
 

Heltidsanställd

 
 Ta fram beslutsunderlag till klubbstyrelsen i alla viktiga frågor
 Se till att löpande information ges till medlemmar 
 Utarbeta prognoser för tänkbara förändringar inom företaget
 Se till att lagar & avtal följs inom företaget
 Vid behov hjälpa kontaktombud vid möten/förhandlingar
 Ansvarar för alla bemanningsförhandlingar
 Handha alla personal frågor inom järnverket
 Sköta alla förhandlingar som berör mer än en avdelning
 Ansvariga för massmediakontakt
 Kontakter med Förbund och avdelning
 
 

Kontaktombud

 Information Ge information från kontaktombudsträffar – klubbstyrelse-  klubbmöten – Avd information och information om fackliga utbildningar.
 Löner Genomföra översyn, värderingar av förändringar som sker på arbetsplatsen- uppfölja och se till att alla har rätt lön.
 Löner Hjälpa medlemmar inom avdelningens arbetsområde angående löneplaceringar och felaktigheter på lönebesked
 Omflyttning Vara JBK:s ombud vid omflyttningar och att se till att lagar/avtal följs och att det sker på ett rättvist sätt 
 Omplacering Vid omplaceringar inom avdelningen se till att medlemmens krav tillgodoses och att lagar & avtal följs
 Driftsmöten Driva frågor mot avdelningens ledning och se till att avdelningens åsikter framförs till gagn för medlemmarna
 Skiftändring Vid skiftsförändringar inom avdelningen sköta förhandlingar om Skiftlagens sammansättning
 Skiftschema Se till att medlemmarnas krav angående skiftscheman framkommer till ledningen och att i förhandlingar genomföra dessa
 Investeringar Se till att avdelningens medlemmar får inflytande och påverkansmöjlighet i investeringsprojekt 
 Sociala aktiviteter Genomföra sociala aktiviteter för medlemmarna  samt se till att en bra social tillvaro finns inom gruppens anbsvarsområde