Mom 6 – Bestämmelser när överenskommelse om arbetstidens förläggning saknas

Kan de lokala parterna ej enas om arbetstidens förläggning enligt mom. 1-
3 ovan gäller nedanstående bestämmelser.

Kan ej de lokala parterna enas om förläggningen av arbetstiden gäller s k stupstocksregler,
vilket innebär att arbetstiden måste förläggas i enlighet med de tider som finns angivna i punkterna a-g. Dessa gäller för de konventionella formerna av dagarbete, 2-skiftsarbete och 3-skiftsarbete – intermittent samt kontinuerligt med och utan helguppehåll. För andra arbetstidsformer krävs lokal överenskommelse.

a) Dagarbete
Arbetstiden förläggs måndag–fredag mellan kl 07 och kl 16. Raster utgår med
sammanlagt högst en timme per dag.
Driftsuppehåll görs under allmänna helgdagar, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Beträffande arbetstidens längd samt dagtidsarbetares rätt att tillgodoräkna sig betald
ledighet för varje fullgjord 40-timmarsperiod i dagarbete, se § 4 mom 3.

I § 5 mom 2 ingår särskild bestämmelse som ger möjlighet för enskild arbetare eller
enskilda arbetare att träffa överenskommelse om annan förläggning av arbetstiden
än som följer av det för arbetsplatsen överenskomna arbetstidsschemat.

För visst dagarbete måste arbetstiden anpassas efter skiftarbetarnas schema. Det
kan gälla t ex viss vakt- och transportpersonal. I dessa fall behövs ingen särskild
överenskommelse om arbetstidsförläggningen följer tidigare praxis.

b) 2-skiftsarbete
Arbetstiden förläggs måndag-fredag mellan kl 05 och kl 24. Rast utgår med
minst 15 minuter per skift om särskilda hinder härför ej föreligger.
Driftsuppehåll görs under allmänna helgdagar, påskafton, pingstafton, midsommarafton,
julafton och nyårsafton.

Med särskilda hinder avses bl a att produktionsförutsättningarna inte medger att arbetarna
kan ta rast på bestämda tidpunkter och då lämna arbetsplatsen. Då ska arbetaren
istället beredas måltidsuppehåll. Sådant måltidsuppehåll inräknas i arbetstiden.

Beträffande drifttid för 2-skiftsarbete och rätten för arbetare att för varje fullgjord
40-timmarsperiod tillgodoräkna sig två timmars betald ledighet, se § 4 mom 3. De
lokala parterna kan träffa överenskommelse om skiftschema som innefattar ledigheten.

c) 3-skiftsarbete med intermittent drift
Arbetsveckan börjar tidigast på söndag kl 20 och senast på måndag kl 06.
Driftsuppehåll görs enligt följande:

Följande undantag gäller:
Vid processer – där uppstart och avstängning är tidskrävande, t ex vid stålugnar
– skall driften upprätthållas trettondagen och Kristi Himmelfärds dag
samt såväl lördag som söndag endera före eller efter större reparation, som
påkallar minst fem dygns driftsavbrott. Upprätthållande av driften enkel
helgdag skall ej medföra att de berörda arbetarna erhåller längre ordinarie
arbetstid än som eljest gäller vid 3-skiftsarbete med intermittent drift.

Undantag från ledighetsreglerna för intermittent 3-skift gäller vid processer där
uppstart och avstängning är tidskrävande. Vid dessa får arbetet bedrivas under s k
enkel helgdag som infaller under tisdag t o m fredag samt lördag - söndag endera
före eller efter större reparation sedan igångsättning skett.

Att driften pågår enkel helgdag ska inte medföra att de berörda arbetarna erhåller
längre ordinarie arbetstid än som gäller för övriga arbetare vid 3-skiftsarbete med
intermittent drift.

Beslutar arbetsgivaren att driftsuppehåll inte ska göras för intermittent 3-skift
på nationaldagen, ska detta inte medföra längre årsarbetstid eller genomsnittlig
veckoarbetstid. De lokala parterna ska i sådant fall träffa överenskommelse om hur
arbetstiden ska förläggas så att arbetstiden inte förlängs.

”Större reparation” definieras såsom reparation vilken kräver driftsavbrott i minst
fem dygn. Detta innebär att inte bara själva reparationen utan även sammanhängande
driftshinder, såsom avsvalnings- och påeldningstid, ska inräknas i driftsavbrottet.

Dessa bestämmelser är motiverade av de speciella tekniska och företagsekonomiska
förutsättningar som gäller.

Om lokal överenskommelse inte träffas om annat ska driftsuppehåll i samband med
helger förläggas inom följande tider när arbetet bedrivs som 3-skiftsarbete med
intermittent drift.

Driftsuppehåll göres för trettondagen, 1 maj och Kristi Himmelsfärds dag från em-
skiftets slut dagen före till nattskiftets början helgdagen.

Vid nyår göres driftsuppehåll från em-skiftets slut dagen före nyårsafton till nattskiftets
början nyårsdagen, vid påsk från em-skiftets slut skärtorsdagen till nattskiftets
början annandag påsk, vid pingst från kl 22 dagen före pingstafton till kl 06
dagen efter pingstdagen, vid midsommar från em-skiftets slut dagen före midsommarafton
till nattskiftets början dagen efter midsommardagen, vid Alla Helgons dag från em-skiftets slut dagen före till nattskiftets början dagen efter Alla Helgons dag samt vid jul från em-skiftets slut dagen före julafton till nattskiftets början annandag jul.

d) 3-skiftsarbete med kontinuerlig drift med storhelgsuppehåll
Kontinuerlig drift med storhelgsuppehåll får tillämpas

– vid t ex stålugnar, varmvalsverk, större varmpressar
– vid t ex kallvalsverk och dragerier samt därmed samkörande produktions-
   enheter
beträffande sådan del av anläggningen, där bristande kapacitet förelig-
   ger
eller där anläggningen är så dyrbar att fördelarna av en kontinuerlig drift
   är uppenbara.

Driftsuppehåll görs enligt följande:

Vid kontinuerlig drift med uppehåll vid storhelger pågår arbetet dygnet runt såväl
vardag som söndag. Denna driftsform kan användas för i avtalet nämnda anläggningar.

Tekniska och ekonomiska skäl kan motivera att driften vid de nämnda anläggningarna
utvidgas till att även pågå under storhelger. De centrala parterna har härvid
uttalat att de inte motsätter sig sådana lokala överenskommelser.

Om lokal överenskommelse inte träffas om annat ska driftsuppehåll i samband med
helger förläggas inom följande tider när arbetet bedrivs som 3-skiftsarbete med
kontinuerlig drift med storhelgsuppehåll. Driftsuppehåll görs vid nyår från emskiftets slut dagen före nyårsafton till nattskiftets början nyårsdagen, vid påsk från nattskiftets slut långfredagens morgon till nattskiftets början annandag påsk, vid 1 maj från em-skiftets slut dagen före till nattskiftets början 1 maj, vid pingst från kl 22 dagen före pingstafton till kl 06 dagen efter pingstdagen, vid midsommar från em-skiftets slut dagen före midsommarafton till nattskiftets början dagen efter midsommardagen samt vid jul från em-skiftets slut dagen före julafton till nattskiftets början annandag.

e) 3-skiftsarbete med kontinuerlig drift utan storhelgsuppehåll
Kontinuerlig drift där arbetet ska fortgå dygnet runt såväl sön- och helgdagar
(även storhelger) som vardagar får tillämpas

– vid anläggningar som på grund av tekniska skäl förutsätter kontinuerlig
   drift såsom sintringsverk, hyttor, legerings- och järnsvampverk, glödnings-,
   härdnings- och värmebehandlingsugnar samt sintringsugnar för
   pulvermetallurgiska produkter

– där anläggningen är så dyrbar att fördelarna av kontinuerlig drift är uppenbara

– för vakter och liknande personal.

Vid denna arbetstidsform pågår driften helkontinuerligt, d v s även under storhelger.
Driftsformen får tillämpas vid anläggningar av exemplifierat slag och vid anläggningar
som är så dyrbara att fördelarna av kontinuerlig drift är uppenbara samt
vid vaktarbete och motsvarande.

f) Förberedelsearbeten vid skiftarbete
Förberedelsearbeten, t ex start av ugnar, skall vid skiftarbete vara verkställda
före den ordinarie arbetstidens början.

Skiftarbetet ska organiseras så att allt förberedelsearbete ska vara avklarat vid den
ordinarie arbetstidens början. Om nödvändiga förberedelsearbeten för skiftarbete
ej kan inrymmas inom de tidsgränser som anges i mom 5 kan avsteg göras för de
kategorier av arbetare som har till uppgift att förbereda uppstart av produktionsprocessen.

g) Övergång till kontinuerlig drift
Vid övergång till kontinuerlig drift ska eftersträvas, att den nya driftsfor-
men
ej genomförs med mindre den kan antagas bli bestående under minst en
skiftcykel. För att vid mer temporär övergång till dessa driftsformer utjämna
övergångsolägenheterna i samband med arbetstidens förändring rekommenderar
parterna att ett sådant skiftschema väljs, som innehåller en kort skiftcykel,
och att skiftgången ej avbrytes innan sådan kortare skiftcykel avslutas.

För att undvika ojämnhet i arbetstidsmåttet vid kontinuerlig drift bör övergång till
sådan driftsform inte ske med mindre än att den kan beräknas bli bestående under
minst en skiftcykel. Vid kontinuerlig drift temporärt bör väljas ett skiftschema som
innehåller en kort skiftcykel.