Varför

En specialiserad industri Stålindustrin har under en lång tid genomgått stora omstruktureringar. Antalet sysselsatta inom branschen i Sverige har trendmässigt minskat sedan mitten av 1960-talet. Vissa drar av detta felaktigt slutsatsen att industrin blir allt mindre betydelsefull ur ekonomisk synvinkel. Så är det inte!  Produktionen har hela tiden fortsatt att öka och likaså branschens behov av kvalificerade medarbetare. Omstruktureringarna har inneburit att de svenska stålföretagen har specialiserat sig inom olika produktområden, vilket medför att de i stort sett inte längre konkurrerar med varandra, utan verkar på en tuff internationell marknad. Etablerade produkter, processer och användningsområden vidareutvecklas kontinuerligt, samtidigt som helt nya stålsorter och produktionsmetoder forskas fram. För detta krävs hög kompetens, så det är ingen tillfällighet att var tionde anställd inom den svenska stålindustrin är tekniker, civilingenjör eller teknologie doktor Omkring 90% av det svenska stålet exporteras till cirka 150 länder. Det sammanlagda värdet av exporten uppgick 2010 till 51 miljarder kronor
  Vi ser att inom Degerfors stainless är vår ålderstruktur på ett sådant sätt att inom 10 år kommer 25% av våra anställda att ha uppnått pensionsåldern.