§ 15 ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Parterna har den 18 mars 2004 träffat avtal om riktlinjer för arbetsmiljö och
företagshälsovård och lokal samverkan i arbetsmiljöfrågor.

I avtalet fäster parterna stor vikt vid samverkan i arbetsmiljöfrågor i de enskilda
företagen. Parterna hyser en förhoppning att företagshälsovården på ett naturligt
sätt i samverkan ska länkas in som en resurs i företagens arbete att skapa en god
och säker arbetsmiljö till gagn för företagen och dess anställda.

Avtalet är uppdelat i sju avsnitt (bilaga):

Gemensamma värderingar
Parterna uttrycker sin gemensamma syn på arbetsmiljö och företagshälsovård och
företagen rekommenderas att ansluta sig till företagshälsovård.

Behovet av företagshälsovård varierar med företagens verksamhet, varför företags-
hälsovårdens tjänster bör anpassas till varje enskilt företag.

Lokal samverkan i arbetsmiljöfrågor
Arbetsmiljöfrågorna ska handläggas i linjeorganisationen av ansvariga chefer i
samverkan med de anställda och deras fackliga organisationer. Samverkansformerna
ska utformas så att de väl anpassas till företagets verksamhet och överenskommelse
därom träffas lokalt.

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är en viktig förutsättning för goda
arbetsmiljöförhållanden. Skyddskommittén har här en viktig roll genom att behandla
väsentliga frågor som rör arbetsmiljön. Beslut fattas dock av arbetsgivaren
som har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Utbildning i arbetsmiljöfrågor
Parterna understryker vikten av utbildning och ska verka för att uppräknade kategorier
befattningshavare innehar erforderlig arbetsmiljökompetens.

Utbildningens kvalitet är viktigare än utbildningstidens längd. Att 40 timmars
grundutbildning normalt kan behövas ska endast ses som en vägledning.

Utbildningstidens längd relateras till den omfattning som erfordras för olika personalkategorier
och beroende på verksamhetens art.

Utbildningsfrågorna behandlas enligt de lokala samverkansformerna.

Företagshälsovård
Parterna är överens om att företagshälsovård utgör en nödvändig och självklar resurs
för företag och anställda. Parterna anger också företagshälsovårdens roll och
framhåller vikten av att den upprätthåller en hög kvalitet. Till förhandlingsprotokollen
har också antecknats att parterna enats om att gemensamt följa utvecklingen
på företagshälsovårdsområdet.

Rehabilitering
Parterna är ense om att arbetsplatsrelaterad rehabilitering är viktig för både företag
och anställda.

Begreppet rehabilitering har en vid betydelse och omfattar alla åtgärder av medicinsk,
social, psykologisk och arbetsinriktad art för att hjälpa sjuka och skadade att
återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv.

Här begränsas begreppet rehabilitering till den del som är knuten till arbetslivet,
att återföra individen till arbete och att med förebyggande åtgärder minska sjukskrivningar.

Förhandlingsordning
Avtalet anger att tolkningstvister handläggs i lokal respektive central förhandling.

Giltighetstid
Avtalet gäller från den 18 mars 2004 och tills vidare med tre månaders ömsesidig
uppsägningstid.