§ 12  LÖNEUTBETALNING

De lokala parterna bör träffa överenskommelse om regler för löneutbetalning.

Lön betalas en gång per månad i efterskott. Löneutbetalningsdagar fastställs
av de lokala parterna. Om ordinarie utbetalningsdag infaller på lördag, söndag,
helgdag eller helgdagsafton betalas lönen närmast föregående arbetsdag.

Lönen betalas över bank eller post. Lönespecifikation överlämnas till arbetaren
i samband härmed.

Avdrag för fackföreningsavgift görs enligt ”Överenskommelse angående företagens
medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter” träffad mellan avtalsparterna.

Lokal överenskommelse
Inledningsvis förordas att de lokala parterna kommer överens om regler för löne-
utbetalning. Avtalet förutsätter att de lokala parterna fastställer löneutbetalningsdagen.

Löneutbetalningen
Om överenskommelse ej träffas om annat betalas lönen i efterskott vid tilllämpningen
av såväl timlön som månadslön. Därigenom kommer arbetaren normalt att
ha en lönefordran innestående hos arbetsgivaren.

I detta sammanhang bör erinras om att kvittningslagens regler, som delvis återgivits
i kommentaren till § 2 mom 4 Lön under uppsägningstid, ska beaktas om arbetsgivaren
vill göra avdrag för sin fordran från den lön som arbetaren har innestående.

På avlöningsdagen ska lönen finnas tillgänglig för arbetaren på konto i bank som
arbetaren anvisar eller på posten.

Lönespecifikation ska överlämnas till arbetaren senast på avlöningsdagen. Denna ska innehålla uppgift om gjorda avdrag för t.ex. preliminärskatt och fackföreningsavgift liksom uppgifter om arbetad tid och olika ersättningar, så att arbetaren kan kontrollera lönen. Parterna är överens om att arbetsgivaren i lönebeskedet bör redovisa pensionspremier som har inbetalts för arbetstagaren under året.

Avdrag för fackföreningsavgift
Enligt särskild överenskommelse är arbetsgivaren skyldig att göra avdrag för fackföreningsavgift för de arbetare som lämnat fullmakt för detta. Se bilaga 
”Överenskommelse angående företagens medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter".

Inbetalning och redovisning av fackavgifter ska ske enligt anvisningar som tillhandahålls
av IF Metalls lokalavdelning.